Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Néprajz MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés - nappali / levelező
Képzési idő: 4 félév

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban, és ismerik a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szakképzettség megnevezése: néprajz mesterszakos bölcsész (MA), a szakirány megjelölésével. Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

Főbb tantárgyak:

Szakmai törzsanyag: Magyar és összehasonlító folklorisztika, Az anyagi kultúra kutatása, Kulturális antropológia, Társadalomnéprajz, Terep-/archívumi gyakorlat, Közgyűjteményi-/múzeumi gyakorlat

Szakirányos tantárgyak: Táncfolklorisztika, Táncantropológia, Tánctörténet, Humán mozgáselmélet, Gyakorlati táncismeret

Választható szakirány: táncfolklorisztika-táncantropológia

Táncfolklorisztika-táncantropológia szakirány: a hagyományos és jelenkori tánckultúrák; a magyar és az európai táncfolklorisztika; a tánc, mint kulturális jelenség; a Kárpát-medence hagyományos paraszti tánckultúrái, az ezekkel szoros kapcsolatban álló revival mozgalmak; ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatban felbukkanó zenei és táncdivatok; magyar és nemzetiségi táncok, valamint más európai és Európán kívüli népek táncai; a tánctörténeti források és a recens folklór együttes vizsgálata; táncos mozgás és más emberi mozgásrendszerek fiziológiai, kognitív-pszichológiai, neurobiológiai alapjai; mozdulatjelíró rendszerek; a Laban-táncjelírás;

Továbbtanulási lehetőségek:

Az indítani kívánt szakirányok mellett a néprajz, a folklorisztika és a kulturális antropológia teljes területén lehetőség kínálkozik a tudományos kutatásban való részvételre, a doktori képzésbe való bekapcsolódásra. Ennek szervezeti keretét a Történettudományi Doktori Iskola biztosítja. Ezt szolgálja a hallgatók bevonása az alapkutatásokba, az így működő oktatói-hallgatói kutatóműhelyek sora (Bánság, Tisza-mente, Szatmár, 1956-os kutatószeminárium, bekapcsolódás OTKA pályázatokba, nemzetközi kutatási pályázatokba, stb.), a tudományos diákköri munka támogatása és inspirálása. Ösztönözzük a hosszú távú kutatási témaválasztást. Külföldi ösztöndíj-lehetőségek keretében a nemzetközi kutatási eredmények, műhelyek megismerése, személyes konzultációs lehetőségek, külföldi szakirodalom megismerése is ezt szolgálja.

A tudományos eredményeket felmutató hallgatók írásait megjelentetjük és külföldi ösztöndíj lehetőséget, hazai és külföldi konferencián való szereplést biztosítunk számukra.

A mesterképzés területén is hangsúlyos a tudományos diákköri tevékenység keretében végzett önálló tudományos kutatómunka, de emellett fontosnak tartjuk a hallgatók kutatói munkacsoportokba való bevonását, s ezáltal oktatói-hallgatói műhelymunka kialakítását. Biztosítjuk a hazai és külföldi konferenciákon, szemináriumokon való részvételt, a szaktudományi eredmények publikálását tanszéki, országos és külföldi szakfolyóiratokban ill. periodikákban. A hallgatók és oktatók számára széleskörű Erasmus/Socrates és CEEPUS nemzetközi cserekapcsolat áll rendelkezésére, valamint a tanszéki nemzetközi diákszeminárium (Seminarium Ethnologicum Szegediense = SemEthnoSz). Ugyanezt a célt szolgálják a szakdolgozati szemináriumok, illetve a kurzusokon olyan témák, amelyek önálló anyaggyűjtésen (terepmunkán, arvhivumi adatgyűjtésen) alapulnak.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A mesterképzés során az oktatás alapját a néprajz, folklorisztika és a kulturális antropológia képzés jelenti. Ez számos szakterület művelésére felkészíti a hallgatót a kutatásban (tudományos kutató, kutatásszervező), az oktatásban (általános és középiskolai), szakirányú képzést és tanfolyamokat vezető oktató, művészeti iskolák néprajzi szakembere), a közművelődés különböző területein (néptánckar vezető, kulturális szervező, kulturális menedzser, közművelődési szakember), a közgyűjteményekben (muzeológus, archiváló, gyűjteménykezelő, múzeumpedagógus, kiállítás-rendező, múzeumi közművelő), az idegenforgalom (kommunikációs munkatárs, turizmus-szervező), valamint a közigazgatás és önkormányzati szféra több területére, de segíthet egyéb irányokban való elhelyezkedésben is (pl. szakfordító, stb.). A tömegkommunikációban (sajtó, rádió, televízió, stb.), a könyvkiadásban, digitalizálásban, számítógépes adatbank létrehozásában és az ezekhez kapcsolódó kulturális szférában rendszeres az igény néprajzi/kulturális antropológus végzettségű szakemberekre, jelenleg is sok ilyen diplomás szakember dolgozik e területeken.

Elérhetőségek( tanszéki honlap, e-mail):

BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

6722 Szeged, Egyetem u.2.

Telefon: 62/544216, E-mail: asimon@hung.u-szeged.hu

www.etnologiaszeged.hu