Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Etika MA

A mesterszak neve: Etika mesterszak

A meghirdetni kívánt tagozat: nappali, levelező

Képzési idő: 2 év

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, az etikailag releváns társadalmi és tudományos összefüggések vizsgálatára, a szövegek elemzésére, a szövegeknek az etikai gondolkodás tradíciójának egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére, valamint az etikai gondolkodásmód különböző intézményi, társadalmi vagy diszciplináris összefüggésekben történő megjelenítésére, képviseletére és érvényesítésére.

 

A szakképzettség megnevezése: Okleveles etika szakos bölcsész (Expert in Ethics)

 

A szakirányi modulok rövid leírása: Az Etika MA képzésen belül két szakirányi modul indul: etikatörténet és alkalmazott etika. Ezek a kötelező szakmai tantárgyakon túl, differenciált szakmai ismeretekként választhatóak 36 kreditnyi értékben. 1) Az etikatörténet szakirány az etikát történeti kontextusban tárgyalja, célja a kortárs etikai problémák eredetének a feltárása a filozófia, a művészet, a kultúra történetének legkülönbözőbb területein. 2) Az alkalmazott etika szakirány a kortárs etikai elméletekre koncentrál, az etika alkalmazási területeit vizsgálja a társadalom legkülönbözőbb szegmenseiben (média, orvoslás, tudományos tevékenység), problematizálja a jog, a politika, a gazdaság kapcsolatát az etikával, döntéselméleteket és különböző meta-etikai elméleteket vizsgál.

 

Főbb tárgyak: A készségtárgyakon kívül (akadémikus írás, az érvelés elméletei és gyakorlata, logika) a kötelező alapozó tárgyak: politikafilozófia, jogfilozófia, társadalomfilozófia, antropológia, pszichológia, filozófiatörténet. Ezekhez kapcsolódnak a fent ismertetett, kötelezően választandó szakirányi modulok, valamint a választható tárgyak: morálteológia, valláserkölcs, műalkotás és etika, irodalom és etika, értékelmélet, cselekvéselméletek, döntéselméletek.

 

Bemeneti feltételek: A hallgatónak egy felsőfokú diplomán túl elismerhető legyen összesen legalább 30 kredit értékű etikai ismeret a következő tárgykörökből: etikai, filozófiai, illetve etikatörténeti, filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet és etikatörténet, logika és nyelvfilozófia, művelődés- és gondolkodástörténet, kortárs etikák, kortárs filozófia, politika- és jogfilozófia, huszadik századi analitikus filozófiai cselekvéselméletek, filozófiai antropológia és filozófiai pszichológia, kulturális antropológia és kultúraszociológia, művelődés- és gondolkodástörténet, a pszichológia kortárs kérdései, a szociológia kortárs kérdései.

 

Továbbtanulási lehetőségek: Az Etika mesterszak fontos feladatai közé tartozik a hallgatók felkészítése a doktori tanulmányokra és kutatásokra. Ez elsősorban az SZTE Filozófia Tanszékén működő Filozófia Doktori Iskolára irányul, amelynek négy alprogramja közül háromra (Metafizika alprogram, Etika és társadalomfilozófia alprogram, Kultúratudomány alprogram) a szak bemeneti lehetőséget biztosít. Az Etika mesterszakon megszerzett diploma után más hazai és külföldi doktori programokon is folytathatóak a tanulmányok.

Elhelyezkedési esélyek: A magas szintű etikai ismeretek hasznosítására egyre nagyobb kereslet mutatkozik a civil- és versenyszférában. Ilyen elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak a különböző etikai szakbizottságok, az etikai kódexek kidolgozására és megfogalmazására szakosodott társulások, az etikai szakértőket igénylő szakterületek. A doktori tanulmányok pedig a tudományos kutatás területén, az akadémiai életben kínálnak elhelyezkedést egy magasabb szinten.

További információ kérhető: SZTE BTK Filozófia Tanszék, Dr. Pavlovits Tamás, pavlo@philo.u-szeged.hu