Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Vizuális kultúratudomány MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés - nappali / levelező
Képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megnevezése: Okleveles vizuális kultúra szakember

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

Választható szakirányok:

1. Filmkultúra; 2. Színházkultúra szakirány

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felismerik a vizualitás kulturális és mediális konstruáltságát, történelmi és társadalmi, kontextuális meghatározottságait, valamint a vizuális tapasztalatok jelentőségét az adott társadalomban uralkodó vagy marginalizált identitásmodellek létrehozásában. Ismerik a vizualitás történeti modelljeit és a hozzájuk kapcsolódó interpretációs eljárások hagyományait.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök 15-20 kredit:

a vizuális kultúra alapjai, esztétikai ismeretek, szemiotika, a kultúra multimedialitása, kultúratudományok.

2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 25-30 kredit:

a képiség elméletei, médium- és művészetelméletek, irodalomelmélet, művészettörténet, környezetkultúra, kultúrtörténet, vizuális kommunikáció, vizuális emlékezet, vizuális narráció, a kultúra intézményei

3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 65-75 kredit:

differenciált szakmai ismeretek: 45-55 kredit

– kötelező ismeretek: filmelmélet, médiaelmélet, digitális média, fotográfia, adaptációk, filmelemzés, színházelmélet, színház- és drámatörténet, műfaji filmek, muzeológia, építészet, a design története, kritikaírás (35-40 kredit);

– választható ismeretek: a társadalmi nemek tudománya, testelméletek, pszichoanalitikus elméletek, kultúratudomány, médiatudomány, szemiotika, filmtörténet, populáris kultúra, iparművészet (10-15 kredit)

diplomamunka: 20 kredit.

Továbbtanulási lehetőségek:

Az elsajátított megfelelő kritikai fogalomkészlet és eszköztár segítségével értő befogadóivá és közvetítőivé válnak a kortárs és történeti vizuális jelenségeknek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek, szakmai kompetenciák:

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– a vizuális kultúra interdiszciplináris meghatározottságát, kutatási módszertanát,

– azt a kritikai fogalomkészletet és eszköztárat, melynek segítségével képesek feltárni a vizualitás történeti, kulturális, társadalmi, mediális megalkotottságát,

– a magas- és tömegkultúra termékeinek leírási és értelmezési módjait,

– a kortárs kulturális jelenségeket, irányzatokat,

– a képhasználat és képrögzítő technikák történetét és gyakorlatát,

– a nézőség (spectatorship) és az intézményi keretek diszkurzív szabályozó funkcióit,

– a képiséghez kapcsolódó fő diszciplínák előfeltevéseit, módszertanát, elemzési eljárásait,

– az emberi kommunikáció verbális és vizuális aspektusa közti különbségeket;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a vizuális jelenségek, társadalmi gyakorlatok és alkotások kritikai elemzésére, történeti és társadalmi kontextusban történő magyarázatára és megítélésére,

– a kortárs és történeti képhasználati módozatokra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,

– a vizuális tapasztalatok sokoldalú bemutatására,

– a kulturális önképviselet intézményes kereteiben zajló feladatok tervezésére és végrehajtására,

– a kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé,

– a kultúra önreprezentációs technikáinak kialakításában, promóciójában, alkalmazásában való kritikai részvételre,

– a vizualitás történeti, elméleti és intézményes hátterére vonatkozó kutatói munka végzésére,

– szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is;

Elérhetőségek:

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék,

www.vizkult.hu