Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Vallástudomány MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés - nappali / levelező
Képzési idő: 4 félév

A képzés célja:

A képzés célja olyan bölcsészek képzése, akik ismerik az alapvető vallási jelenségeket, a világvallásokat, azok történelmi megjelenési formáit, az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait, valamint a társadalomban betöltött szerepeit, és jártasságot szereznek a felekezeti semlegesség alapján a vallási jelenségek társadalomtudományok módszertanára épülő, interdiszciplináris keretek között folyó tanulmányozásához. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A vallásokkal és vallásossággal kapcsolatos egyetemi szintű általános műveltség első és legáltalánosabb hasznosítási területe a társadalmi tolerancia szolgálata. Sürgetően szükségesnek látszik bizonyos vallási csoportok tendenciózus és tudománytalan állásfoglalásainak és egyoldalú képzéseinek ellensúlyozása. Az elmúlt esztendőkben már Magyarországon is egyre inkább érezhetők a globalizáció és a kultúraközi migrációból adódó kihívások, melyekre kulturális és kulturálisan megalapozott politikai és közigazgatási választ szükséges adni. E területetek döntés-előkészítésében nélkülözhetetlenek a vallások történetében, tanításában és jelen társadalmi dimenzióiban jártas szakemberek.

A szakképzettség megnevezése: okleveles vallástudomány szakos bölcsész (a szakirány megjelölésével)

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

Választható szakirányok és főbb tantárgyak:
Szakirányok:

1. Alkalmazott vallástudomány szakirány

2. Vallástörténet szakirány

Mindkét szakirányon közös:

Alapozó tárgyak:

Vallástudományi alapozó tárgyak (Alkalmazott vallástudomány, Vallástudomány klasszikusai, A vallástudomány módszertana)

Általános alapozó tárgyak (Kulturális antropológia, Szociológiai ismeretek, Pszichológiai ismeretek, Politológiai ismeretek, Európai vallásjog)

Szakmai törzsanyag

Vallásszociológia (Vallásszociológiai elméletek, Vallási intézmények szociológiája, Vallás és egyházat KKE-ban, Új vallási mozgalmak elmélete és kutatása)

Valláslélektan (Valláslélektani elméletek, Megtérés lélektan, Vallási narratívák, Alkalmazott valláslélektan)

Valláspolitológia (Világvallások társadalomtana és politikai ideológiák, Jelenkori vallási diskurzusok és vallásközi párbeszéd)

Egyéb vallástudományi tárgyak

Gyakorlati szemináriumok (Pályázatírási ismeretek, Academic writing)

A „Differenciált szakmai ismeretek” tantárgyainak kiválasztásával egyben szakirányt is választ a hallgató:

Alkalmazott vallástudományi szakirányon:

Alkalmazott vallástudomány (Alk. Vallástudományi tutórium, Alk. Vallástudományi kutatószeminárium)

Kutatásmódszertan (Matematikai statisztika, Kvalitatív módszerek, Kvantitatív módszerek, Statisztika – komputer gyakorlat

Vallástörténeti szakirányon:

Vallástörténet (Vallástörténeti szemináriumok, Vallástörténeti szemelvények, Belső-Ázsia vallástörténete 1-2)

Vallásfilológia (Vallási nyelv 1-2, Vallástörténeti szövegolvasás 1-2)

( A levelező tagozaton a Vallásfilológia helyett Vallási szövegek. )

Továbbtanulási lehetőségek:

A tanszék nemzetközi hallgatói mobilitást támogató programjai lehetővé teszik a nemzetközi fórumokon való jelenlétet és tapasztalatszerzést, a folyamatos kutatási tevékenységébe a hallgatókat rendszeresen bevonják. A kiemelkedő pályázati tevékenységben való részvétel megnöveli az önmenedzselési és pályázatírási ismereteket.

A szakirányok elméleti tematikája továbbá a releváns vallási alapnyelvek ill. a kutatási módszerek elsajátítása megalapozza a doktori képzésben való részvételt. A kiemelkedő tehetségű diákokat a tutoriális foglalkozások és a szakdolgozati szeminárium keretében lehet felkészíteni a doktori iskolára.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A végzett hallgatók felkészültségük alapján alkalmasak:

- a nagyobb vallási hagyományokról és az újabb vallási jelenségekről szakszerű és elfogulatlan ismeretek megszerzésére és alkalmazására a tudományos kutatás, az oktatás, a kultúraszervezés, valamint a kormányzati és közigazgatási döntések előkészítésekor,

- kulturális intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben, művészeti kutatóintézetekben és -műhelyekben a vallási ismeretek alkalmazására,

- a választott szakiránynak megfelelő területen ismeretei művelésére és fejlesztésére,

- vallástudományi ismeretek kultúra más területein (ismeretterjesztés, közművelődés, írott és elektronikus sajtó, média stb.) történő közvetítésére,

- a politikai, társadalmi élet különböző területein meghatározó fontosságú döntések előkészítésében részt venni.

A mesterszak révén közvetített tudást számos munkahely igényli ill. hiányolja: levéltár, könyvtár, múzeum, folyóirat, kulturális szervező, média, humán szakos tanárok – ezek vallástudományi alapszakja minőségileg megemeli munkavégzésüket. Ezekhez tartoznak azok az egyetemi tanszékek ill. akadémiai kutatóhelyek, melyek tudományos és kutatási profilja a vallási dimenzióval határos: filozófia, szociológia, lélektan, történelem, néprajz stb.

A vallástudományi végzettség iránti regionális érdeklődés abban mutatkozhat meg elsősorban, hogy az eddig a szakunkon végzett összes diplomás részben szakterületének megfelelően elhelyezkedett, elsősorban a civil szférában, másodsorban a tudomány és a tudományos management területén. A szak természetéből fakadóan azonban elsősorban mégsem a regionális igények kiszolgálása lehet az értelmezhető feladat, hanem azon területek figyelembe vétele, ahol a kulturális sokféleség és kommunikáció kezelése és alkalmazása nélkülözhetetlen. Szeged a Balkán kapuja, ahol az a feladat az egész egyetemre és különösen az ilyen kultúraközvetítő szakokra egyértelmű feladatokat hárít.

Elérhetőségek( tanszéki honlap, e-mail):

BTK Vallástudományi Tanszék

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Telefon: 62/544418, E-mail: relstud@rel.u-szeged.hu

www.vallastudomany.hu