Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Tantervfejlesztő tanár MA

Képzési forma, tagozat: nappali

Képzési idő: 5 félév (Alapképzésre épülő két szakos tanári mesterképzésben)

A képzés jellemzője:

A Tantervfejlesztő tanári mesterképzési szak kizárólag második tanári szakképzettségként felvehető tanári mesterszaknak számít és nincs meghatározott előfeltétele.

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik készek és képesek a tantervfejlesztéshez nélkülözhetetlen diszciplínák tudáskészletének alkotó felhasználására; a konkrét oktatástervező/képzéstervező tevékenység koordinálása, végrehajtása, elemzése, értékelése során az oktatás/képzés cél- és folyamatrendszerének rendszerszintekbe és rendszeregészbe illesztésére; az oktatás/képzés gyakorlatát orientáló tantervi dokumentumok fejlesztésére. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség megnevezése: Okleveles tantervfejlesztő tanár

A szakirányok rövid leírása

A Tantervfejlesztő tanári mesterszakon belül nem különülnek el szakirányok, a képzés egységes.

Főbb tárgyak

A kutatásalapú tanárképzés alapelveinek megfelelően, a tanár szakos hallgatók gyakorlatorientált formában sajátítják el a munkájukhoz szükséges alapismereteket és készségeket. A képzés a következő területekbe vezeti be a diákokat: A tartalmi szabályozás elméleti és történeti alapjai – Oktatási rendszer, iskolaszervezet; Program- és intézményértékelés; Tantervelméleti paradigmák; A tartalmi szabályozás rendszere; A tantervfejlesztés alapjai; Tudáselmélet, tudáskoncepciók – Neveléstudományi kutatási irányzatok; Tanítás- és tanuláselméletek; Nevelés, személyiségfejlesztés; Tantervfejlesztési kompetenciák – Tantervelméleti és alkalmazott kutatások; Tanterv- és programfejlesztés; Tudáselmélet és tananyagelemzés; Tananyag- és taneszközelemzés; Szakmódszertan – Neveléstudományi kutatási módszerek; A pedagógiai fejlesztés, kutatás módszertana; Szociális kompetenciát fejlesztő tréning; Tanterv- és programfejlesztési gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek

A legtehetségesebb, a kutatói pálya iránt érdeklődő diákok neveléstudományi doktori képzésekre jelentkezhetnek. Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolája számos egyedi lehetőséget kínál a tudományos életbe való bekapcsolódásra. Képzési programjai közül az alább felsoroltak különösen közel állnak az iskolai munkához, ezért a tantervfejlesztő tanár szakot elvégzők számára továbblépési lehetőséget jelentenek: Az oktatás és a nevelés pszichológiai kérdései; Oktatáselmélet; Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban; Pedagógiai értékelés; Egészségnevelés.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A kétpólusú tartalmi szabályozás elengedhetetlenné teszi, hogy a tantervi szakértelem helyi, intézményi szinten jelen legyen. A tantervfejlesztő tanári képesítés jól alkalmazható a nevelési-oktatási intézmények munkájának tervezésében, a közoktatási intézmények pedagógiai programjának elkészítésében, fejlesztésében, a központi tantervekhez igazításában, az intézményi, regionális és országos felmérések eredményeinek hasznosításában.

A tantervfejlesztő tanári képzettség, mely az oktatási rendszerről átfogó ismereteket közvetít, jól hasznosítható a közoktatás irányításában, működtetésében is. Az önkormányzatok oktatási irodái, a városi és regionális pedagógiai szolgáltató központok, megyei pedagógiai intézetek számára hasznos lehet a tantervi szakértelemmel rendelkező munkatársak foglalkoztatása. Az iskolafenntartók gyakran kérnek a pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásakor szakvéleményt tantervi szakértőktől. A taneszközök fejlesztésével foglalkozó szervezetek számára szintén jobb színvonalú munkát jelenthet tantervfejlesztésben jártas szakember foglalkoztatása. A tantervfejlesztő tanári képzettség előnyösen növelheti az ilyen jellegű munkakörökre pályázó tanárok értékét, elhelyezkedési lehetőségeit.

Elérhetőségek

Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet honlapja: www.edu.u-szeged.hu/nt/

oktatási intézetvezető-helyettes: Molnár Edit Katalin molnar@edpsy.u-szeged.hu