Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Szociológia MA

Képzési forma, tagozat: nappali tagozat: teljes idejű

Képzési idő: 4 félév, mindkét tagozaton

A képzés célja:

A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és –irányítás, stb.) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A szakképzettség megnevezése:

Okleveles szociológus

A szakirányok rövid leírása:

1. Településszociológia szakirány

A hatékony település- és térségfejlesztésnek, valamint az Európai Uniós pályázati támogatások elnyerésének elengedhetetlen feltételét képezik a tudományosan megalapozott, fejlesztési terveket megelőző helyzetfeltáró, továbbá a fejlesztések monitoringját is szolgáló, regionális adatbázisokra épülő empirikus felmérések. A képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amely alapján képessé válnak egy-egy település, régió fejlesztési tervéhez szükséges, magas színvonalú helyzetfeltáró és hatáselemző vizsgálatok megtervezésére, lebonyolítására, irányítására. A szakirány ismereteket közvetít a település- és térségfejlesztés területén is alkalmazható empirikus adatfelvételi módszerek kvalitatív és kvantitatív technikái között. A szakirányt elvégző hallgatók felkészültek lesznek arra, hogy önállóan, illetve szakértői „team”-ekben más tudományterületek képviselőivel jól együttműködve (geográfusok, építészek) végezzenek területi és térségi helyzetfeltáró, hatáselemző kutatásokat. A képzés felkészíti őket arra, hogy – támaszkodva általános elméleti és módszertani ismereteikre – a települési és térségi tervezés valamennyi fázisában – a legmegfelelőbb kutatási módszer megválasztásától a mintaválasztás és az adatfelvétel komplett lebonyolításáig, valamint az elemzések és azok eredményeinek interpretálásáig - megalapozott szakmaisággal el tudják végezni. A szakirányt elvégzettek a település- és térségfejlesztés területén működő hazai és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, nonprofit szervezeteknél, valamint közigazgatási és önkormányzati intézményeknél helyezkedhetnek el.

2. Közvéleménykutató szakirány

A képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amely alapján képessé válnak széles értelemben vett közvéleménykutatási feladatok magas színtű ellátására. A szakirány ismereteket közvetít a közvéleménykutatási modellek, a közvéleménykutatások sajátos metodikája, valamint a két legelterjedtebb alkalmazási kör, a fogyasztói és választói magatartás területén. A szakirányt elvégző hallgatók felkészültek lesznek arra, hogy különböző területeken (gazdasági-üzleti, államigazgatási, politikai vagy média) önállóan végezzenek piac- és közvéleménykutatásokat. A képzés felkészíti őket arra, hogy – támaszkodva általános elméleti és módszertani ismereteikre – a közvéleménykutatások valamennyi fázisát – a kutatási koncepció megfogalmazásától kezdve, a kérdőív elkészítésén és a mintavételen keresztül az adatfelvétel komplett lebonyolításáig és az elemzések elkészítéséig – megalapozott szakmaisággal el tudják végezni. A hallgatók megismerkednek a közvéleménykutatási eredmények másodelemzésének módszereivel. A szakirányt elvégzettek a piackutatás és közvéleménykutatás területén működő hazai és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, nonprofit szervezeteknél, valamint közigazgatási és önkormányzati intézményeknél helyezkedhetnek el.

Főbb tárgyak

a)Társadalomtudományos alapismeretek

b)Társadalomelmélet, szociálpszichológia; értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek

c) A társadalmi tagoltság kutatásának alapkérdései

d) Kutatásmódszertan, kvantitatív és kvalitatív elemzési eljárások

e) Differenciált szakmai ismeretek:

a szociológia szakterületei: migráció, kisebbségszociológia, művészetszociológia,

tudásszociológia, oktatás, iskolarendszer, deviancia, szervezetek működése,

csoportdinamika, a társadalmi-nem (gender) problémák, vallásszociológia,

kommunikáció- és médiaszociológia.

Továbbtanulási lehetőségek

Az ELTE és a BCE doktori képzésében, más hazai és külföldi társadalomtudományi doktori iskolákban

Elhelyezkedés lehetőségek

(1) az országos piac- és közvéleménykutató cégeknél ill. piac- és közvéleménykutató magánvállalkozásban,

(2) a helyi közigazgatásban terület- és településfejlesztésben

(3) a tudományos szférában oktatóként vagy kutatóként

 

Elérhetőségek

Tanszéki honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/socio/

e-mail cím: sziro@socio.u-szeged.hu

Telefon/fax: (62)544-254