Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Szerb- és nemzetiségiszerb-tanár MA

1. A szak neve: szerb- és nemzetiségiszerb-tanár

2. Képzési forma, tagozat: nappali tagozat

3. Képzési idő: 5 félév

4. A képzés célja:

Jól felkészült, a szerb nyelvet anyanyelvként, félig idegen nyelvként és idegen nyelvként, iskolákban, nyelvtanfolyamokon és magántanárként tanítani képes tanárok képzése, akik a nemzetiségi iskolákban szerb irodalmat és kultúrtörténetet is magas szinten tudnak tanítani, s képesek az adott kultúrkör oktatási intézményen kívüli bemutatására is.

5. A szakképzettség megnevezése: nemzetiségiszerb-tanár

6. A szakirányok rövid leírása: nincsenek szakirányok

7. Főbb tárgyak:

Haladó szintű leíró nyelvészeti stúdiumok, a magyar és a szerb nyelv egymásra hatá­sával foglalkozó kurzus, nyelvjárási ismeretek, irodalom- és kultúrtörténet, a szerb nyelv anya­nyelvként és idegen nyelvként való tanításának módszertana, a szerb irodalom és kultúra tanításának módszertana.


8. Továbbtanulási lehetőségek:

Amennyiben a tanári szak mellé bölcsészdiplomát is szeretne szerezni, elvégezheti az okleveles szlavisztika szakos bölcsész képzés szerb szakirányát (a teljesített tárgyak az előírások szerinti beszámításával). A nem oktatásban elhelyezkedni kívánó hallgatók képzett­sé­gük kiegészítésére el­vé­gez­hetnek jövendő munkahelyüknek megfelelő felsőfokú képzéseket, pl. művelő­dés­szer­vező, stb.

A legjobb hallgatóknak az ország egyetemein folyó posztgraduális képzésben lehe­tőségük van nyelvészeti, irodalomtudományi és neveléstudományi (módszertani) PhD tanul­má­nyokra való jelentkezésre és a doktori cím megszerzésére.


9. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A szerb- és nemzetiségiszerb-tanár mesterszakon végző hallgatók az oktatási program célkitűzéseinek megfelelően rendelkeznek majd mindazon gyakorlati és elméleti ismere­tek­kel, melyek keresetté tehetik diplomájukat.

A szerbek Magyarországon autochtón nemzetiségként vannak jelen, jelentőségük, tekintélyük messze meghaladja azt a mértéket, amely számarányuk alapján elvárható lenne. A szerbek Budapest környékén kívül éppen régiónkban (Csongrád és Békés megyében) élnek nagyobb számban, több iskolában folyik a szerb nyelv nemzetiségi nyelvként, „félig idegen nyelvként” és idegen nyelvként való oktatása is. Ezen iskolák és az ott élő nemzetiségi szár­ma­zású emberek, egész faluközösségek számára létkérdés a szerb nyelvet tanító tanárok után­pótlásának megoldása. A szerb szakos tanárok e közösségekben mindig megkülön­böztetett tisz­teletnek örvendenek, de a szűk iskolai munkán kívül sok más, kultúraterjesztő és közös­ségszervező feladat is vár rájuk, ami sok sikerélményt adhat.

Végzett hallgatóink nyelviskolákban, határőrök, vámosok részére szervezett tanfo­lyamokon, vagy magánórákon, nyelvvizsgára való felkészítésként idegen nyelvként is tanít­hatják a szerb nyelvet, hiszen Magyarország geopolitikai helyzete miatt is kiemelt fontosságú a szerb nyelv, irodalom és kultúra szélesebb körökben való oktatása illetve népszerűsítése.

Nemzetiségiszerb-tanár szakon végző hallgatóink elhelyezkedhetnek önkormányzatok­nál kulturális referensként, múzeumokban, közgyűjteményeknél, könyvkiadóknál, alapít­ványoknál is, s a kisebbségi média is várja a tehetséges, riporteri, újságírói munkára alkalmas fiatalokat. De bankok, kereskedelmi cégek is szívesen alkalmazzák a megfelelő kreativitással rendelkező, az igényeiknek megfelelő szakirányú tanfolyam, képzés elvégzésére vállalkozó végzetteket. Déli megyéinkben számtalan szerb, illetve montenegrói tulajdonú vagy érde­keltségű cég dolgozik, akik tolmácsként, fordítóként, felsőfokú végzettségű ügyintézőként, kereskedelmi referensként alkalmaznak nálunk végzett hallgatókat. Mivel Szerbia és Mon­tenegró távlatokban az Európai Unióhoz való csatlakozásra készül, a munkalehetőségek szá­ma valószínűleg bővülni fog.

10. Elérhetőségek (tanszéki honlap, e-mail):

Postacím: 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

Telefon: (62)-544-160

E-mail: slav@primus.arts.u-szeged.hu

Tanszéki honlap: http://szlav.u-szeged.hu