Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Spanyoltanár MA

Képzési forma: mesterképzés, 5 féléves nappali és 2 féléves levelező tagozat

Képzési idő: maximum 5 félév; de az előképzettségtől függően lehet 2 félév.

A magyarországi felsőoktatási intézmények közül kizárólag az SZTE-BTK rendelkezik akkreditált spanyoltanári mesterszakkal és ugyancsak nálunk kínálkozik egyedül lehetőség levelezős formában történő képzésre.

A képzés célja:

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. A középiskolákban, a magániskolákban és a felsőoktatásban a spanyol nyelvoktatás dinamikusan nő, az utóbbi években több két tannyelvű képzés is elindult az országban (már hét városban működik), melynek köszönhetően a spanyol nyelv mára a világon az angol után a második, Magyarországon a 3. leggyakrabban választott nyelv az iskolákban. A növekvő igények hosszú távon is biztosítják a spanyoltanárok elhelyezkedését.

A mesterképzés során a leendő spanyoltanárok magas szintű célnyelvi kommunikációs kompetenciát szereznek, képes lesznek magabiztosan alkalmazni a spanyol nyelv szabályait és stílusrétegeit.

A nyelvpedagógia elméletének tükrében elsajátítják a nyelvoktatás multimédiás ismeretekre alapozott legkorszerűbb módszereit és eljárásait, a kommunikatív, feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléleteket és képesek lesznek azokat alkalmazni az alapkészségek, a nyelvtan, a kiejtés és intonáció, valamint a spanyol/latin-amerikai kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása, gyakorlása, mérése és értékelése során. Ezen túlmenően ismerni és alkalmazni tudják a tantárgyközi és szakmaorientált nyelvtanítás alapelveit, valamint megtanulnak dráma- és projektpedagógiai folyamatokat tervezni, irányítani és értékelni.

A spanyoltanári mesterképzés során a fent említett készségek és kompetenciák megszerzésében sokat segítenek a Hispanisztika Tanszék széleskörű Erasmus-programjai, amelyek kilenc spanyol egyetemre terjednek ki. A tanszék külföldi kapcsolatainak köszönhetően a spanyol, mint idegen nyelv típusú képzéseket is fel tudunk ajánlani diákjainknak.

A tanári MA elsősorban a pedagógiai jellegű PhD-programokon való továbbtanulást alapozza meg. Várható –és a lehetőségek ehhez adottak is–, hogy spanyol vonatkozású szakmódszertani-pedagógiai témák is megjelennek e pedagógiai doktori iskolák programjában.

A spanyoltanári mesterképzésen oktatott főbb tárgyak:

I. Nyelvfejlesztés: A tantárgy célja, hogy a diákok nyelvi szintje elérje az Európai Tanács által meghatározott nyelvi tudásszintek legmagasabb fokozatait, a mesterfokú nyelvhasználó, azaz a C1-C2 szintet. A kurzus tartalma megfelel a Diploma del Español como Lengua Extranjera (DELE) nyelvvizsga legfelső, superior szintjének.

II. Nyelvészeti tárgyak: A nyelvészeti stúdiumok –elméleti és gyakorlati oktatás keretében– tárgyalják a spanyol nyelvészet aktuális kérdéseit, bevezetést nyújtanak a pragmatika és a szociolingvisztika témaköreibe, és foglalkoznak a spanyol történeti nyelvtannal is.

III. Irodalmi tárgyak: Az irodalmi előadások és szemináriumok elsősorban a XIX-XX. századi spanyol nyelvű próza fejlődését taglalják és a korszak kiemelkedő szerzőinek műveit elemzik. A palettát színesíti egy színháztörténeti kurzus, és újdonságként jelenik meg a magyar-spanyol irodalmi kapcsolatok áttekintését kínáló óra.

IV. Civilizációs tárgyak: A civilizációs órák a hispán világ eszmetörténetét és művészettörténetét, a mai Spanyolország és Spanyol-Amerika aktuális kérdéseit, valamint a Latin-Amerikába történő magyar kivándorlás kérdéseit tárgyalják.

V. Spanyol szakmódszertani tárgyak: Ezek a markánsan gyakorlati jellegű stúdiumok áttekintik az idegen nyelvek tanításának módszertanát és a spanyol szakdidaktikát. A képzés iskolai gyakorlattal zárul.

A spanyol szakdidaktika kétféle specializációs lehetőséget kínál:

  1. Osztálytermi megfigyelés, tanterv-, tanmenet- és óratervkészítés, melynek témái és céljai a következők: a spanyol műveltségterülethez kapcsolódó alaptantervek, kerettantervek ismerete, helyi tantervek, oktatási programok készítése. A tantárgy és a tananyag sajátosságainak megfelelő, változatos tananyag-elrendezési és időszervezési megoldások alkalmazásának szempontjai, e megoldások megfigyelése a gyakorlatban. A megfelelő módszerek kiválasztásának szempontjai, különös tekintettel a differenciált, a tanulók személyére szabott oktatásra, az integrált oktatás és tehetségfejlesztés igényeire. Tanórák elemzése bázisiskolákban vagy felvett videós anyagok segítségével.
  2. Civilizáció és kultúra, interkulturális szemlélet a spanyol nyelv tanításában, melynek témái és céljai a következők: a spanyol nyelvi oktatás egyéb műveltségterületekkel való kapcsolata, a nyelvórákon megjelenő kulturális elemek, civilizációs témák ismerete, különböző segédanyagok elemzése. Az interkulturális szemlélet megjelenése a tanórákon, az óratervezésben. Projektmódszerre épülő csoportos munkák, segédanyagok készítése, új témák feldolgozási lehetőségei, óratervek, tananyagok készítése, gyakorlatban történő bemutatása.

Kapcsolat:

A szakképzettségért felelős oktató neve: Dr. Csikós Zsuzsanna, egyetemi docens

telefon: 62-544-148

e-mail: hispan@sol.cc.u-szeged.hu

e-mail: csikoszs@hist.u-szeged.hu

honlap: www.hispanisztikaszeged.hu