Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Pszichológia MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megnevezése: okleveles pszichológus (kognitív pszichológiai, klinikai- és egészségpszichológiai, illetve tanácsadás- és iskolapszichológiai szakiránnyal)

A szakirányok rövid leírása és a képzés célja:

A Kognitív pszichológiai szakirány olyan szakemberek képzése, akik széles látókörűen és gyakorlatiasan elsajátítják a tágan értelmezett kognitív pszichológia és kognitív neuropszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket, és alkalmazásuk készségeit. Cél hogy a hallgatók tájékozottak legyenek a kapcsolódó területek – elsősorban a neuropszichológia, a kognitív tudomány, idegtudomány, neurobiológia – ismeretanyagában és módszereiben; képesek önálló kutatómunka megtervezésére és kivitelezésére, valamint választott szakirányuknak megfelelő gyakorlati munkára. Cél továbbá a doktori tanulmányokra, illetve szakképzésekre történő előkészítés.

A Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány célja olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeiként értelmezhető intézményekben képzelhető el. Jártasak az egyéni-, csoport - és családi tanácsadás pszichodinamikai ismereteiben. Munkásságuk elsősorban a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban hasznosítható. A fejlődés és a változás elősegítése a feladatuk, egyéni esetekben, csoportos és családi rendszerben egyaránt.

A Klinikai és egészségpszichológiai szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik

- ismerik és értik az egészséges és patológiás viselkedés, a testi-lelki működések megjelenési formáit, alapmechanizmusait, bio-pszicho-szociális összefüggéseit; a diagnosztika alapelveit, továbbá a terápia, illetve a prevenció modelljeit, elméleti kereteit
- ismereteiket alkalmazni tudják az egészségviselkedés és a betegségmagatartás, továbbá a viselkedéses és mentális zavarok vizsgálata, mérése és diagnosztizálása terén
- rendelkeznek azokkal az alapkészségekkel, amelyekkel támogató (szupportív) kezelést és az egészséges erőforrások mobilizálását, a megküzdést segítő intervenciókat tudnak alkalmazni szakmai szupervízió mellett a betegellátás és az egészségmegőrzés különböző területein.


Elhelyezkedési lehetőségek:

A Kognitív pszichológia szakirányon végzettek elhelyezkedhetnek bármely okleveles pszichológus számára meghirdetett állásban. Ugyanakkor a szakiránynak megfelelő elhelyezkedést várhatóan biztosítja, hogy jelenleg Szegeden és környékén egyetlen klinikai illetve kórházi osztályon sem dolgozik neuropszichológus, sőt pszichológus sem. Ugyanakkor hatalmas igény mutatkozik a pszichológusi szaktevékenység iránt, mivel az SZTE ÁOK klinikái alkotják az egész Dél Alföld regionális központját.

A Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végzettek elhelyezkedhetnek bármely okleveles pszichológus számára meghirdetett állásban, szakirányos többlettudásuknak köszönhetően azonban nagy eséllyel nyerhetnek állást nevelési tanácsadókban, családsegítő és gyermekvédelmi Intézményekben, oktatási intézményekben (iskolapszichológus, óvoda pszichológus), egészségügyi intézmények egészségfejlesztéssel, rehabilitációval, életvezetési tanácsadással foglalkozó osztályain, kisebb szervezetek HR osztályain, diagnosztikai és tanácsadói feladatokat ellátó vállalkozásokban, rendelőkben. A Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végző hallgatók elhelyezkedését várhatóan előmozdítja a jövőben az iskolapszichológusi rendszer halaszthatatlan kiépülése a régióban és országosan is.

A Klinikai és egészségpszichológia szakirány rendkívül jó lehetőségeket jelent az Egyetemen a karok közötti kooperációk szempontjából is, mind az oktatás, mind pedig a kutatás területén. Ezek az együttműködések már elindultak a Pszichológiai Intézet részéről, és számos pozitív eredményt hoztak (pl. Pszichológus Mobil Team program az ÁOK Magatartástudományi Intézettel és az Egyetem klinikáival együttműködésben; klinikai neuropszichológiai és egyéb kognitív idegtudományi kutatások a Pszichiátriai és a Neurológiai klinikákkal; folyó kutatási programok a Sebészeti Klinikával, illetve a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikával; közös PhD témavezetések a Klinikai Orvostudomány Doktori Iskolával). Ezeknek az együttműködéseknek további perspektívákat és erősödést jelentene az induló új szakirány, mind a kutatóképzés, mind pedig a szakemberek képzésének szempontjait figyelembe véve.


Továbbtanulási lehetőségek
: Bármilyen, a pszichológia vagy a társszakmák területén meghirdetett szakirányú szakképzések, illetve doktori iskolák. A szakképzésekbe való belépés nyitott, tehát egy végzett hallgató jelentkezhet olyan szakképzésre vagy doktori képzésre is, amely csak részlegesen esik egybe, vagy nem esik egybe MA szakirányával.

Intézeti honlap: http://www.pszich.u-szeged.hu/