Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Pedagógiatanár MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés; nappali tagozat

Képzési idő: 5 félév

A képzés célja:

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A szakképzettség megnevezése:

Okleveles pedagógiatanár

A szakirányok rövid leírása

A Pedagógiatanári mesterszakon belül nem különülnek el szakirányok, a képzés egységes.

Főbb tárgyak:

A kutatásalapú tanárképzés alapelveinek megfelelően, a tanár szakos hallgatók gyakorlatorientált formában sajátítják el a munkájukhoz szükséges kutatási alapismereteket és készségeket. A képzés a következő területekbe vezeti be a diákokat: Szakmai alapozó tárgyak – Neveléstudományi kutatási irányzatok; Pedagóguskutatások, tanárképzés, pedagógiaoktatás; Nevelés, személyiségfejlesztés; Tanuláselmélet és tanulásfejlesztés; Neveléstudományi kutatási módszerek; Szakmai törzsanyag – A tanárrá válás folyamata; A tanári képességek fejlesztése; Taneszközelemzés; Tantervfejlesztés; Pedagógiai értékelés; Készség- és képességfejlesztés; Információs-kommunikációs technológiák az oktatásban; Szakmódszertan – A pedagógia iskolai tanításának keretei; A pedagógiai tárgyak tanításának módszerei; A pedagógiai fejlesztés, kutatás módszertana.

Továbbtanulási lehetőségek:

A legtehetségesebb, a kutatói pálya iránt érdeklődő diákok neveléstudományi doktori képzésekre jelentkezhetnek. Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolája számos egyedi lehetőséget kínál a tudományos életbe való bekapcsolódásra az alprogramjai keretében: Oktatáselmélet, Pedagógiai értékelés, A tanulás és az oktatás kognitív idegtudományi alapjai, Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban, Egészségnevelés, Az oktatás és a nevelés pszichológiai kérdései, Történeti pedagógia, neveléstörténet.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Egyre több középiskolában tanítanak fakultatív jelleggel pedagógiát, növekszik a pedagógia szakos középiskolai tanárokkal szembeni igény. A pedagógia szakos tanárok a pedagógiának mint társada­lomtudománynak a tanításán túl, az elmélyültebb pszichológiai, szociológiai, filozófiai, neveléstörténeti tudásukat hasznosítva segíthetik az „Ember és társadalom” műveltségi terület tanítását. Az iskolákban sok olyan oktatási feladat van, amelynek megoldása speciális pedagógiai felkészültséget igényel. Ilyen például az iskola pedagógiai programjának el­készítése, a helyi tantervek készítése, az értékelés és a vizsgáztatás megszervezése, iskolai minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, regionális vagy országos felmérésekben való részvétel és a tehetséggondozás. Az iskolákban jelentkező nevelési problémák szakszerű megoldása is gyakran igényli alaposabb pedagógiai, pszichológiai képzettséggel rendelkező szakemberek közreműkö­dését. A pedagógiai képzettség továbbá jól hasznosítható a közoktatás irányításában, működtetésében. Az önkormányzatok oktatási irodái, a városi és regionális pedagógiai szolgáltató központok, megyei pedagógiai intézetetek szívesen alkalmaznak tanári képesítésű munkatársakat.

Elérhetőségek:

Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet honlapja: www.edu.u-szeged.hu/nt/

oktatási intézetvezető-helyettes: Molnár Edit Katalin molnar@edpsy.u-szeged.hu