Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Pedagógiai értékelés és mérés tanára MA

Képzési forma, tagozat: nappali

Képzési idő: 5 félév (Alapképzésre épülő két szakos tanári mesterképzésben)

A képzés jellemzője:

A Pedagógiai mérés és értékelés tanára mesterképzési szak kizárólag második tanári szakképzettségként felvehető tanári mesterszaknak számít és nincs meghatározott előfeltétele.

A képzés célja:

A képzés célja a nemzetközi és a hazai pedagógiai értékelési kultúra elméleteinek, gyakorlatainak és eljárásainak megismertetése, olyan tanárok képzése, akik képesek ezeknek az ismereteknek önállóan és kreatív módon való alkalmazására a tanulói és az iskolai értékelés területén. Ismereteik birtokában képesek a hazai és nemzetközi mérések lebonyolítására, azok eredményeinek értelmezésére. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség megnevezése: A pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára

A szakirányok rövid leírása

A Pedagógiai értékelés és mérés tanára mesterszakon belül nem különülnek el szakirányok, a képzés egységes.

Főbb tárgyak

A kutatásalapú tanárképzés alapelveinek megfelelően, a tanár szakos hallgatók gyakorlatorientált formában sajátítják el a munkájukhoz szükséges alapismereteket és készségeket. A képzés a következő területekbe vezeti be a diákokat: A pedagógiai értékelés elméleti és történeti alapjai – Neveléstudományi kutatási módszerek; Vizsgák, vizsgarendszerek; Tudáselmélet, tudáskoncepciók – Kognitív pszichológia; Tantervek és követelményrendszerek; A pedagógiai értékelés folyamata és formái – Tanulói értékelés, kompetenciamérés; Program- és intézményértékelés; Rendszerszintű értékelés; Az értékeléssel és méréssel kapcsolatos kompetenciák – Statisztikai elemzési módszerek; Feladatírás, tesztszerkesztés; Pedagógiai értékelés és mérés a gyakorlatban – Értékelés- és vizsgáztatás-pszichológia; Pedagógiai tervezés, értékelés, innováció; Szakmódszertan – Mérés- és tesztelmélet; Számítógépes statisztikai elemzés; Szociális kompetenciát fejlesztő tréning; Értékelési, mérési gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek

A legtehetségesebb, a kutatói pálya iránt érdeklődő diákok neveléstudományi doktori képzésekre jelentkezhetnek. Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolája számos egyedi lehetőséget kínál a tudományos életbe való bekapcsolódásra. Képzési programjai közül az alább felsoroltak különösen közel állnak a tanári, iskolai munkához, ezért a pedagógiai értékelés és mérés tanári szakot elvégzők számára továbblépési lehetőséget jelentenek: Pedagógiai értékelés; Oktatáselmélet; Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az iskolákban egyre több olyan feladat van, amelynek megoldása speciális értékelési-mérési felkészültséget igényel. Ilyen például az iskola belső értékelési és minőségirányítási rendszerének kidolgozása, intézményértékelési projektekben, valamint regionális és országos felmérésekben való részvétel, illetve középiskolákban a vizsgák megszervezése és lebonyolítása. Az országos kompetenciamérések, a regionális és helyi felmérések, valamint a kutatók által koordinált mérések lebonyolításához szükséges felkészültség és gyakorlati tapasztalat egyaránt megszerezhető a képzésben, akárcsak a felmérések eredményeinek elemzéséhez, az eredmények hasznosításához szükséges speciális kompetenciák.

A pedagógiai értékelés és mérés tanára képzettség, mely az oktatási rendszerről is átfogó ismereteket közvetít, jól hasznosítható a közoktatás irányításában, működtetésében, fejlesztésében. Az önkormányzati, a települési és megyei pedagógiai szolgáltató intézmények régóta szívesen alkalmaznak tanári végzettségű, emellett értékelési, mérési képesítéssel is rendelkező munkatársakat. A pedagógiai értékelés és mérés tanára képzettség előnyösen növelheti az ilyen jellegű munkakörökre pályázó tanárok értékét, elhelyezkedési lehetőségeit.

A képzés felkészíti a hallgatókat a pedagógiai értékelési, mérési témájú tárgyak felsőoktatásban való oktatására is. Így a pedagógiai értékelés és mérés tanára képesítés jól hasznosítható az óvó-, tanítóképző és a tanárképző intézményekben.

Elérhetőségek

Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet honlapja: www.edu.u-szeged.hu/nt/

oktatási intézetvezető-helyettes: Molnár Edit Katalin molnar@edpsy.u-szeged.hu