Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Orosztanár MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali tagozat

Szakképzettség: Okleveles orosztanár

Képzési idő: 5 félév

A képzés célja: Az alapfokozaton (BA képzés keretében) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetve ismeretekre alapozva a mesterképzés felkészít oktatási, pedagógiai kutatási és fejlesztési feladatokra a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben. A kiemelkedő eredményeket elérő hallgatók számára lehetőség nyílik a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:

Emelt szintű nyelvi képzés

Orosz nyelvészet (a négy kötelező elemből álló tárgy – szövegtan, stilisztika, morfológia, szintaxis – egyrészt kiegészíti a hasonló című BA-s tárgy anyagát az orosz nyelv szövegnyelvészetével és a stilisztikájával, másrészt a BA-szinten már tanult orosz morfológiát és szintaxist haladó fokon tárgyalja.

Az orosz irodalom és kultúra története:A tantárgy kurzusai az irodalmi jelenségek történeti bemutatását szolgálják, de a konkrét művek elemzése mellett hangsúlyt kapnak a többi művészeti ágban (képzőművészet, színház, zene, film stb.) született kiemelkedő teljesítmények is. E tárgy keretein belül irodalmi szövegelemzés segíti az adott kor szellemiségének és az egyes művek nyelvi-stilisztikai sajátosságainak megismerését.

Nyelvpedagógia:az orosz nyelv tanításához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket közvetíti (a nyelvpedagógia alapkérdései történeti perspektívában, tananyagismeret, -elemzés, tananyagtervezés, tanítástervezés stb.)

Továbbtanulási lehetőségek: Az orosztanári mesterszakon meghirdetett elméleti stúdiumok megalapozzák a tehetséges hallgatók doktori képzésben való részvételét. Az Orosz Filológiai Tanszékhez kapcsolódva jelenleg is két típusú doktori képzés folyik, egy orosz irodalomtudományi és egy orosz nyelvtudományi PhD-program keretein belül. A szak elméleti moduljai és szak­mai tárgyai megfelelően előkészíthetik az orosz nyelvtudományi, irodalomtudományi, vagy a Szláv Filológiai Tanszékhez kapcsolódó nyelvtörténeti dok­tori programban való részvételt.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az orosztanár mesterszakon végző hallgatók az oktatási program célkitűzéseinek megfelelően rendelkeznek majd mindazon gyakorlati és elméleti ismeretekkel, melyek keresetté tehetik diplomájukat. Az utóbbi évek pozitív változásai az orosz nyelv, az orosz gazdaság és kultúra megítélésével kapcsolatban már most prognosztizálhatóvá teszik a társadalmi, gazdasági és politikai élet területén jelentkező fokozott érdeklődést. Magyarország geopolitikai helyzete miatt is kiemelt fontossággal bírhat a szláv népek nyelvének, irodalmának és kultúrájának oktatása, különös tekintettel az Oroszországgal való kapcsolatra, valamint a régió politikai, társadalmi és gazdasági környezetére. Az Európai Unió távlati programjaiban is megfogalmazódik az igény olyan szakemberek képzésére, akik nyelvtudásuk és szakmai ismereteik révén „közvetítő” szerepet játszhatnak „Nyugat” és „Kelet” között. A jól képzett tanárok inspirálhatják a közoktatásban résztvevő diákokat az orosz nyelv és kultúra elsajátítására, mely a fent említett tényezők miatt távlati jelentőségű.

Írásbeli felvételi vizsgát a Szegedi Tudományegyetem Orosz Filológiai Tanszéke a mesterképzésbe való belépéshez nem ír elő, a felvételhez a szóbeli felvételi elbeszélgetésen való részvétel szükséges. Az orosz ill. magyar nyelven folyó szóbeli elbeszélgetés témái: orosz nyelvészeti ismeretek (szövegtan, stilisztika, morfológia, szintaxis) az orosz kultúra (irodalom, történelem, művészettörténet) nagy korszakai, meghatározó tendenciái. és kiemelkedő, ismert személyiségei.

Elérhetőségek:

Szegedi Tudományegyetem Orosz Filológiai Tanszék, 6722. Szeged, Egyetem u. 2. Telefon/Fax: 62 544-160

E-mail: aszalma@lit.u-szeged.hu

Honlap: http://szlav.u-szeged.hu