Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Orosz nyelv és irodalom MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali tagozat

Szakképzettség: Okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja: Az alapfokozaton (BA képzés keretében) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetve ismeretekre alapozva a szakon lehetőség nyílik olyan szakemberek képzésére, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen az orosz nyelv és irodalom művelése és alkalmazása területén. A mesterszakos diplomával rendelkezők képesek a ruszisztikai oktatásban és kutatásban önálló kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a ruszisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– a orosz nyelv grammatikai rendszerét,

– Oroszország kultúráját és irodalmát,

– az orosz nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,

– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,

– az orosz nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten.

Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Főbb tárgyak:

az Alapozó és szakmai Törzstárgyak keretein belül: Emelt szintű nyelvi képzés, Ószláv és orosz nyelvtörténet, Kontrasztív nyelvészeti ismeretek, A mai orosz nyelv rendszere, Leíró orosz nyelvtan, Modern szláv irodalomelméleti irányzatok, Az orosz irodalom és kultúra története. Az orosz kultúra Kelet és Nyugat között.

A differenciált szakmai ismeretek – nyelvészeti vagy irodalmi specialzáció – keretein belül: Szociolingvisztika, Számítógépes nyelvészet, A nyelvtudomány irányzatai, Régi orosz irodalom és folklór, Az orosz ikon, Modern orosz irodalomtudomány, A műfordítás elmélete és gyakorlata.

Továbbtanulási lehetőségek: Az orosz nyelv és irodalom mesterszakon meghirdetett elméleti stúdiumok megalapozzák a tehetséges hallgatók doktori képzésben való részvételét. A hallgatók felkészítése elsősorban a kötelezően választható nyelvészeti ill. irodalmi specializácó keretein belül folyik, ahol a hallgató megismerkedik az adott tudományterület legfontosabb eredményeivel. Ehhez társul a diplomamunka elkészítését segítő két féléves szakdolgozati szeminárium, ahol alkalom nyílik a hallgató személyes felkészítésére, szakmai irányítására, a tudományos kutatás módszertanának elsajátíttatására. Az Orosz Filológiai Tanszékhez kapcsolódva jelenleg is két típusú doktori képzés folyik, egy orosz irodalomtudományi és egy orosz nyelvtudományi PhD-program keretein belül. A szak elméleti moduljai és szak­mai tárgyai megfelelően előkészíthetik az orosz nyelvtudományi, irodalomtudományi, vagy a Szláv Filológiai Tanszékhez kapcsolódó nyelvtörténeti dok­tori programban való részvételt.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az orosz nyelv és irodalom mesterszakon végző hallgatók az oktatási program célkitűzéseinek megfelelően rendelkeznek majd mindazon gyakorlati és elméleti ismeretekkel, melyek keresetté tehetik diplomájukat. Az utóbbi évek pozitív változásai az orosz nyelv, az orosz gazdaság és kultúra megítélésével kapcsolatban már most prognosztizálhatóvá teszik a társadalmi, gazdasági és politikai élet területén jelentkező fokozott érdeklődést. Magyarország geopolitikai helyzete miatt is kiemelt fontossággal bírhat a szláv népek nyelvének, irodalmának és kultúrájának ismerete, különös tekintettel az Oroszországgal való kapcsolatra, valamint a régió politikai, társadalmi és gazdasági környezetére. Az Európai Unió távlati programjaiban is megfogalmazódik az igény olyan szakemberek képzésére, akik nyelvtudásuk és szakmai ismereteik révén „közvetítő” szerepet játszhatnak „Nyugat” és „Kelet” között. Az egységes kreditrendszeren és az oklevélmelléklet rendszerén alapuló, könnyen érthető, és az európai minőségbiztosítási folyamatban (ENQA) összevethető képzési struktúra kialakításával lehetőség nyílik az európai alkalmazhatóság, a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitás fokozott elősegítésére is. A mesterszakon megszerzett diploma a következő területeken hasznosítható mind regionális, mind országos szinten:

– nemzetközi kulturális kapcsolatok

– külgazdasági kapcsolatok

– fordítás és tolmácsolás

– idegenforgalom

– felsőoktatási tevékenység (oktató, kutató)

– PhD képzés

Írásbeli felvételi vizsgát a Szegedi Tudományegyetem Orosz Filológiai Tanszéke a mesterképzésbe való belépéshez nem ír elő, a felvételhez a szóbeli felvételi elbeszélgetésen való részvétel szükséges. Az orosz ill. magyar nyelven folyó szóbeli elbeszélgetés témái: orosz nyelvészeti ismeretek (szövegtan, stilisztika, morfológia, szintaxis) az orosz kultúra (irodalom, történelem, művészettörténet) nagy korszakai, meghatározó tendenciái. és kiemelkedő személyiségei.

Elérhetőségek:

Szegedi Tudományegyetem Orosz Filológiai Tanszék, 6722. Szeged, Egyetem u. 2. Telefon/Fax: 62 544-160

E-mail: aszalma@lit.u-szeged.hu

Honlap: http://szlav.u-szeged.hu