Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Neveléstudomány MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés; nappali és levelező

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja:

A képzés célja a neveléstudományok művelésére és alkalmazására képes szakemberek képzése, akik a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat el tudnak látni, részt tudnak vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén különböző feladatokat el tudnak végezni, illetve hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit jól tudják közvetíteni.

A szakképzettség megnevezése:

Okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

A szakirányok rövid leírása

A Neveléstudományi mesterszakon a következő szakirányok beindítására van lehetőség: Elméleti és történeti kutatások; Kora gyermekkor pedagógiája, Mérés és értékelés, Multikulturális nevelés, Nevelési és oktatási kutatások, Segítő-fejlesztő pedagógia, Tanterv- és programfejlesztés. Ezek a szakirányok egy-egy szűkebb terület szilárd elméleti megalapozását kínálják, majd annak alkalmazási lehetőségeibe, gyakorlatába vezetik be a diákokat. A szakirányok közül az indul el, amely iránt a felvettek körében megfelelő érdeklődés nyilvánul meg.

Főbb tárgyak

A Neveléstudományi mesterszak szívesen fogad különböző háttérrel, alapképzési diplomával rendelkező diákokat, ezért a képzés során nagy szerepet kap a differenciálás. A Neveléstudományi Intézet több évtizedes kutatási hagyományait tükrözi, hogy a mesterképzés során a tanítási-tanulási folyamat empirikus vizsgálata, jellegzetességei és eredményessége kap hangsúlyt. A mindenki számára egységes tanulmányok a következő főbb területeket tárgyalják több egymásra épülő kurzuson: kutatásmódszertan, pszichológia, tanítás- és tanuláselméletek, képességfejlesztés, személyiségfejlesztés, pedagógiai értékelés, pedagógia eszmetörténete.

Továbbtanulási lehetőségek

A legtehetségesebb, a kutatói pálya iránt érdeklődő diákok neveléstudományi doktori képzésekre jelentkezhetnek. Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolája számos egyedi lehetőséget kínál a tudományos életbe való bekapcsolódásra az alprogramjai keretében: Oktatáselmélet, Pedagógiai értékelés, A tanulás és az oktatás kognitív idegtudományi alapjai, Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban, Egészségnevelés, Az oktatás és a nevelés pszichológiai kérdései, Történeti pedagógia, neveléstörténet.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A pedagógiai szakterületen szerezhető tudás széleskörűen alkalmazható, a munkaerőpiacon értékesíthető. Az MA képzésben szakképzettséget szerző hallgatók speciális szakértelmükkel – tanulmányaik irányultságától függően – képesek lesznek pedagógiai fejlesztésre, kutatásra a pedagógiai elmélet és a pedagógiai gyakorlat különböző területein. A képzésben megszerezhető tudás az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli (képzés, továbbképzés, átképzés) nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, a tevékenységekkel kapcsolatos elméleti és operatív feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási, kutatási vállalkozásokban, a felsőoktatásban, tudományos intézetekben.

Elérhetőségek:

Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet honlapja: www.edu.u-szeged.hu/nt/

oktatási intézetvezető-helyettes: Molnár Edit Katalin molnar@edpsy.u-szeged.hu