Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Némettanár MA

Képzési forma, tagozat: 5 féléves nappali és 2 féléves levelező

Képzési idő: 2-5 félév

A képzés célja:

A képzés célja az alapfokozaton (BA) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A némettanári mesterszak a kompetenciaalapú képzés mellett hangsúlyt fektet az önálló nyelvpedagógiai kutatómunkára. Ezért lehetőséget biztosít arra, hogy a tanárjelöltek a német nyelv tanításának módszertana keretén belül ne csak az alapvető módszertani eljárásokat sajátíthassák el, hanem a szakmódszertani specializációban egy-egy témába alaposan bedolgozhassák magukat. A képzés programja felkészíti a hallgatókat, hogy akár egy nyelvtudományi, akár egy alkalmazott nyelvészeti doktori programban, akár egy neveléstudományi doktori programban megállják a helyüket.

A némettanár tanulmányai végeztével

– magas szintű célnyelvi kommunikációs kompetenciával rendelkezik (legalább C1-es szinten), képes magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, jártas a stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában;

– a nyelvpedagógia elméletének tükrében képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni a kommunikatív készségek, a nyelvtan, a kiejtés és intonáció, valamint az adott célnyelvi kultúrákra vonatkozó ismeretek tanítása, gyakoroltatása, mérése és értékelése során;

– ismeri és tudja alkalmazni az olyan, a nyelvtanulást elősegítő munkaformákat, mint például az önszabályozó tanulás, az együttműködő tanulás (pár- és csoportmunka), valamint az ún. frontális osztálymunka;

– ismeri és tudja alkalmazni a kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléleteket, a tantárgyközi és a szakmaorientált nyelvtanítás alapelveit, valamint

– képes dráma- és projektpedagógiai folyamatokat tervezni, irányítani és értékelni.

A szakképzettség megnevezése; végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

szakképzettség: okleveles némettanár

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of German language and culture

Főbb tárgyak:

  • Német nyelvű irodalmak és kultúrák Közép-Európában;
  • Nyelv és irodalom európai és interdiszciplináris perspektívában;
  • Az írás és az olvasás kultúrtechnikái;
  • A német leíró nyelvtan kontrasztívan;
  • Irodalomolvasás;
  • Szövegelméletek;
  • Szaknyelvi fejlesztés;
  • Szakmódszertan

Továbbtanulási lehetőségek:

Német nyelvtudományi, irodalom- és kultúratudományi, alkalmazott nyelvészeti és neveléstudományi PhD; posztgraduális pedagógiai szakképzés

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A négy szemeszterre és egy félév gyakornoki időre tervezett némettanári mesterképzés mind regionális, mind országos, sőt, a délvidékről jelentkező hallgatók miatt némileg nemzetközinek is nevezhető igényt kíván kielégíteni. A hazai iskolai nyelvoktatásban a német nyelv az angol mellett a második leggyakrabban választott élő idegen nyelv. Ezt a nyelvet minden iskolatípusban oktatják, ezért mindenképpen szükség van továbbra is némettanárok képzésére. A diploma lehetővé teszi, hogy végzett hallgatóink némettanárként általános iskolák felső tagozatában, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban és felnőttképző intézményekben helyezkedjenek el. A német nyelvoktatás a német nyelvterület országaival folytatott élénk gazdasági kapcsolatok miatt várhatóan továbbra is fontos szerepet fog játszani. Ezért nemcsak Szeged és a dél-alföldi régió számára, hanem országos szinten is biztosítani kell, hogy az iskoláknak folyamatos utánpótlása legyen e tanári szakképesítésből. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a tanárok más területen is elhelyezkedjenek, amire az eddigi gyakorlat a példa. Ám a mesterképzés átgondolt programjával várhatóan most már elsősorban valóban azok fogják e szakot választani és elvégezni, akik tényleg tanárok szeretnének lenni.

Elérhetőségek( tanszéki honlap, e-mail):

horvathg@lit.u-szeged.hu

bassola@lit.u-szeged.hu

http://www.arts.u-szeged.hu/german/