Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzési szak Kassel-Szeged

Képzési forma, tagozat: Nappali

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja:

A képzés célja olyan német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész szakemberek képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével és a német nyelvben, a német nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkeznek. Megszerzett nyelvészti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzés révén összefonódik a kasseli és szegedi germanisztikai intézetekben folyó képzés, mintegy közös átmenetet képezve ezáltal a már meglévő képzési formák és a doktoranduszképzés között. A cél az, hogy mindkét intézmény hallgatói nemzetközi megalapozottságú tudományos képzésben részesüljenek, s ezáltal lehetőségük nyíljon a mesterképzésből átlépni a doktoranduszképzésbe. A képzésre fordítandó idő koncentráltabbá válik.

A közösen indítandó germanisztikai mesterképzés felépítését tekintve összhangban van a mindkét egyetemen folyó germanisztikai mesterképzésekkel. A tervezet szerint a kasseli hallgatók a mindenkori első szemesztert, míg a szegedi hallgatók a harmadik szemesztert töltik a partnerintézményben, s kapcsolódnak be az ott folyó munkába. A közös képzés folyamatosságát ezen túlmenően a rendszeres oktatói csereprogram is biztosítja, amely immár hosszú évek óta jól működik.

A szakképzettség megnevezése; végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in German Language, Literature and Culture

Szakirányok rövid leírása:
Nyelv, irodalom, kultúra 1 specializáció /Spezialisation Sprache, Literatur, Kultur 1

Nyelv, irodalom, kultúra 2 specializáció /Spezialisation Sprache, Literatur, Kultur 2

Főbb tárgyak:

Német nyelvű irodalmak és kultúrák Közép-Európában

Nyelv és irodalom európai és interdiszciplináris perspektívában

Az irodalomtudomány mint kultúr- és médiatudomány

Nyelvtudomány mint kultúratudomány

Az írás és az olvasás kultúrtechnikái

A német nyelv kontrasztívan

Valenciaelméletek és szótári alkalmazásuk

Szövegelméletek


Továbbtanulási lehetőségek:

Német nyelv, irodalom és kultúra PhD, egyéb doktori képzések

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A végzett hallgatók a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően ismerik a német nyelvet, s ezáltal képesek a kor követelményeinek megfelelően kommunikálni, információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek magas szinten bemutatni. A tervezett germanisztikai mesterképzés előmozdítja a felsőfokú tanulmányok, oktatás és kutatás európaizálását, ezzel eleget téve az 1999-es Bolognai Nyilatkozatban megfogalmazottaknak. A mesterképzés a maga kultúratudományos és európai hangsúlyaival a nemzetközi „képzési piac” elvárásaira reagál, mivel felfogása szerint az interkulturális kompetencia alapvető kulcskompetencia. A képzési kínálat vonzereje ez által erősödhet, hiszen tekintettel van a nemzetközi porondon is tevékenykedő munkaadókra és kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek a felsőoktatás nemzetközivé tételében rejlenek. A megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában a végzett hallgatók alkalmasak lesznek nyelvi közvetítői feladatok elvégzésére a közigazgatásban és a kulturális élet, a nyomtatott és elektronikus média számos területén, különösen könyvkiadóknál, folyóirat- és irodalmi szerkesztőségekben, kulturális szervezőként, kulturális intézményekben valamint nemzetközi kapcsolatszervezőként.

A szakon végzett hallgatók két (német és magyar) diplomát kapnak, így az adott területeken nagyobb eséllyel pályázhatnak mind a magyar, mind a német munkaerőpiacon.

Elérhetőségek( tanszéki honlap, e-mail):

horvathg@lit.u-szeged.hu

hars@lit.u-szeged.hu

http://www.arts.u-szeged.hu/german/