Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár MA

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

Képzési forma, tagozat: nappali

Képzési idő: 5 félév

Képzés célja:

A mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár a Nemzeti Alaptantervben meghatározott műveltségterület, a mozgóképkultúra- és médiaismeret oktatására, a tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére, azok értékelésére és az elsajátított ismeretek számonkérésére vonatkozó ismeretekkel vérteződik fel egyetemi tanulmányai során. A szakdiszciplináris modul teszi lehetővé számára a kommunikáció- és médiatudomány, a filmelmélet, a mozgókép-kultúra, a mozgóképi szövegek és azok használatának és értelmezésének elméleti igényű megismerését. Azok a szakterületi ismeretek, melyek a képzés során a hallgató gyakorlati tájékozódását szolgálják, egyszerre adnak bázist a leendő tanár számára a fent felsorolt elméleti stúdiumok hátterében rejlő empirikus ismeretek megszerzéséhez. Ebben az elgondolásban tehát a fejlesztési céloknak megfelelően lesz alkalom mind a megismerő, alkotó, elemző munka megismerésére, mind az egyes készségek gyakorlati alkalmazására is. A stúdiógyakorlatok az alkalmazott ismereteket bővítik majd, míg ezek továbbadásának képességét fejlesztik a szakmódszertani modul megfelelő részei: a megfigyelés, a kritikai elemzés, a tervezés, az önreflexív tanítási és szakismeret-átadási gyakorlatok. A megfelelő oktatási módszer kiválasztásainak kritériumait, a gyermekek igényeit és fejlődő készségeit is figyelembe vevő tanári attitűd kialakítása is célja a képzésnek, valamint az is, hogy a hallgatók tehetségesebb csoportját felkészítsük ismereteik további bővítésének lehetőségeire, így például PhD képzésre is.

Főbb tárgyak:

Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 1-2., Fogalomalkotás és jelhasználat, Filmelemzés, Adaptációk: film és irodalom egymásra hatásai, Mozgókép készítési gyakorlatok, A film és az új média, Bevezetés a filmelméletbe, Kulturális újratermelés és hozzáférés: Az irodalom medialitása, társművészetek, Médiahasználati szokások pszichológiai megalapozottsága, A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméletei, Közvetlen emberi kommunikáció elméletei, Tanítási gyakorlat és hospitálás, A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának szakmódszertana

Továbbtanulási lehetőségek:

A doktori képzésre való továbblépés például az SZTE Filozófiai Doktori Iskolájának Művészetfilozófiai programjában lehetséges vagy az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programjában.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanárok oktatása iránti igény a tárgy közoktatási szinten való megjelenésével magyarázható. Az információs társadalom igényei, a vizuális kultúra elterjedése teszik szükségessé olyan szakemberek, tanárok képzését, akik használható és naprakész elemzési szempontokat, fogalmakat, eszközöket adnak a tanulók kezében, melyek segítségével azok eligazodhatnak a változó társadalom útvesztőiben. A jelenlegi közoktatásban nincs elegendő mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár. Így az MA-szintű tanárképzésről kikerülő hallgatók iránti regionális és országos foglalkoztatási igény várhatóan igen jelentős lesz. A képzésről kikerülő tanárok valószínűleg fokozatosan átveszik a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatását azoktól a pedagógusoktól, akik különféle regionális tanfolyamokon szereztek képesítést a tárgy tanításához. Mindez e műveltségi terület oktatási színvonalának hosszú távú biztosításához is elengedhetetlen.

Elérhetőségek

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

http://media.bibl.u-szeged.hu/

(62) 544-366

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék,

www.vizkult.hu

(62) 544-387