Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Magyartanár MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali

Képzési idő: 5 félév (az 5. félév közoktatási vagy felnőttképző intézményben eltöltött kötelező gyakorlat)

Kreditszám: 150

A képzés célja: A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A szakképzettség megnevezése: okleveles magyartanár

A képzés szerkezete:

1. Szakmai törzstárgyak: (30 kredit). Ezen belül kötelező tantárgyak a nyelvtudomány területéről (15 kredit).

2. Szakmódszertani tantárgyak: 7 kredit + kötelező iskolai gyakorlat (3 kredit), melynek során a hallgatók vezetőtanár irányításával csoportos gyakorlaton vesznek reszt (60 óra), ami magában foglal legalbb 15 önállóan megtartott órát is.

Főbb tárgyak:

Nyelvészeti törzstárgyak:

Nyelvi változás és változatosság: területi és társadalmi változatok a nyelvben

Nyelvtörténeti gyakorlatok

A nyelvleírás elméletei az oktatás gyakorlatában

A beszéd- és szövegkutatás elmélete és gyakorlata

Kommunikációs stratégiák

Nyelv és kultúra

Irodalomtudományi törzstárgyak:

Szövegolvasás, interpretáció: irodalomelméleti alapfogalmak

Szövegolvasás, interpretáció: modern magyar irodalom

Szövegolvasás, interpretáció: világirodalom

Szövegolvasás és interpretáció: klasszikus magyar irodalom

Szövegolvasás, interpretáció: régi magyar irodalom

Módszertani tárgyak:

A funkcionális szemléletű anyanyelvtanítás elmélete és gyakorlata

A szövegértés, szövegalkotás tanításának lehetőségei

Gondolkodás-módszertani és szövegértési/szövegelemzési gyakorlatok

Bevezetés a múzeumpedagógiai munkába. Tudományterületek közti átjárhatóság: interdiszciplinaritás. Az irodalom és a képzőművészet határterületei

Kötelezően választható módszertani tárgy:

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének lehetőségei

vagy

Szövegértés – szövegalkotás, hermeneutikai felfogásban (Teoretikus alapok)

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A tanári mesterszakot elvégző legjobb hallgatók remélhetőleg sikeresen felvételizhetnek majd a nyelvtudományi vagy pedagógiai doktori programokba, így akár az SZTE Nyelvtudományi doktori Iskolájába vagy az egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájába is.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Mivel hallgatóink – a dél-alföldi regionális túlsúly mellett – gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeznek, igen gyakran eredeti lakóhelyükön, illetve a közép-magyarországi régióban helyezkednek el. Igen gyakori, hogy a tanári végzettséget mind a versenyszférában, mind az országos főhivatalokban vagy uniós szervezeteknél (azok magyarországi képviseleteinél) többlettudásként értékelik, és ezzel is emelkedik a pályázó ázsiója.

A foglalkoztatási igény néhány példája:

- közoktatás: nyelvi és kulturális szempontból is felkészült tanárok;

- magánszféra: magániskolai tanárok;

- közszféra (helyi, regionális, országos és uniós hivatalok vagy azok képviseletei): magas szintű kulturális tájékozottsággal, problémamegoldó képességgel rendelkező, a humán szempontok figyelembevételére felkészített szakemberek

 

Elérhetőségek (intézeti honlap, e-mail):

Intézeti honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/magyar/frames.html

Intézeti e-mail cím: magyar@hung.u-szeged.hu

Intézet címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.