Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Kommunikáció- és médiatudomány MA

Képzési forma, tagozat: mester, nappali, levelező

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja: A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szakképzettség megnevezése: kommunikáció- és médiaszakértő a kommunikáció és médiatudomány szakon

Szakirányok rövid leírása: A MAB 2008. október 31-i döntése értelmében a kommunikáció- és médiatudomány szakok valamennyi ekkor akkreditált képzőhelyen, így Szegeden is, szakirányok nélkül indulnak. A szegedi képzésben a hallgatóknak két, a szak elnevezéséhez igazodó, egymást kiegészítő orientációs lehetőséget kínálunk fel: humán kommunikáció illetve média- és kultúratudomány. A hallgatók így e két, gyakran egymástól elválasztva tárgyalt és oktatott tudományterületről áttekintő ismereteket kapnak.

A szegedi MA képzés célkitűzése:

- egyrészt az, hogy a hallgatók számára átfogó képet nyújtson a kortárs (médiatársadalomként is leírható) társadalom előzményeiről, kulturális és mediális szerveződéséről, ennek empirikus kutathatóságáról és teoretikus leírásának lehetőségeiről. Bemutatja a klasszikus és új kultúratudomány diskurzusának jellegzetességeit, illetve az annak keretei között zajló ,media turn’ jelenségét, és annak következményeit;

- másrészt az, hogy olyan interperszonális helyzetek megfigyelésébe és értelmező elemzésébe vezesse be a hallgatókat, melyek a hétköznapi jelhasználatban és nyelvhasználatban jönnek létre. Az adekvát szituatív jel- és nyelvhasználat kialakító tényezői, a működésükben szerepet játszó szabályok és bemeneti elemek éppúgy a vizsgálatok tárgyát képezik tehát, mint a patológiás előfordulások és egyéb eltérő formák interdiszciplináris vizsgálata.

Az elméleti alapozó rész és a szakmai törzsképzés főbb tárgyai:

Társadalomtörtént és társadalomelmélet,

Kognitív tudomány,

A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméletei,

A közvetlen emberi kommunikáció elméletei,

Társadalmi konfliktusok elemzése,

A kulturális újratermelés és hozzáférés története: Az irodalom medialitása, társművészetek,

Reprezentációelméletek: fogalomalkotás és jelhasználat,

Társadalomtudományi szaknyelv,

A differenciált szakmai anyag a humán kommunikáció és média különböző típusú leírásaival illetve szabályozásaival foglalkozó tantárgyakat tartalmaz.

- továbbtanulási lehetőségek: kommunikációs, nyelvészeti, kultúratudományi PhD tanulmányok

- elhelyezkedési esélyek es lehetőségek: Az MA képzés elméleti jellegű. A kétszintű bolognai rendszerre való áttérés után prognosztizálható, hogy egyre nagyobb lesz az igény elméleti téren is magasan szinten képzett, MA, azaz egyetemi diplomával rendelkező szakemberekre. Az MA képzés során megszerzett ismeretek ugyanis nem csupán gyakorlati feladatok megoldására teszik őket alkalmassá, hanem arra is, hogy átlássák a kommunikációs rendszerekben zajló főbb folyamatokat, az interperszonális kommunikációban megvalósuló üzenetközvetítést, a globalizálódó világban zajló információcserét, és a médiának ezekben betöltött szerepét.

Elérhetőségek:

http://media.bibl.u-szeged.hu/, media@hung.u-szeged.hu

A szakgazda elérhetősége:

Szajbély Mihály

Tel: (62) 544-366

e-mail: szajbely@hung.u-szeged.hu