Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Francia nyelv, irodalom és kultúra MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja : olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szakképzettség megnevezése : okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (MA in French Language, Literature and Culture)

Szakirányok rövid leírása : a szakon belül nincs külön szakirány akkreditálva, ám a hallgatóknak lehetőségük van a differenciált szakmai ismeretek modulon belül francia irodalmi és művelődéstörténeti, illetve francia nyelvészeti specializáció választására

Főbb tárgyak : Az alapozó és törzsképzéen belül lehetőség nyílik a francia nyevtudás tökéletesítésére (nyelvfejlesztési órák), a francia nyelvészet, irodalom és művelődéstörténet aktuális kérdéseinek megvitatására. A differenciált szakmai ismereteken belül a hallgatók a specializációtól függetlenül kötelező blokk (francia fonológia, morfoszintaxis, nyelvtörténet, irodalomelmélet, esztétika, kortárs francia irodalom, művelődéstörténet mellett magasabb kredit- és óraszámban tanulhatnak nyelvészeti, illetve irodalmi és művelődéstörténeti tárgyakat.

A nyelvtudomány területén a nyelvészeti stúdiumok főbb területei mellett elsősorban a Tanszékünkön évtizedes múltra visszatekintő lexikológiai-lexikográfiai, elméleti és számítógépes nyelvészeti, valamint fordításelméleti és nyelvfilozófiai kutatások területén biztosít a hallgatóknak lehetőséget az elmélyülésre, új, kreatív megközelítések és szempontok alkalmazására.

Az irodalomtudomány és művelődéstörténet területén a későbbi kutatások megalapozására a francia irodalom- és művelődéstörténet nagyobb korszakain átívelő tematikájú, az elméleti szempontokat kiemelő kurzusok és szakszemináriumok szolgálnak. Kiemelt figyelmet fordítunk az értékes hagyománnyal rendelkező műfajelmélet és műfajtörténet, a kortárs francia irodalmi, irodalomelméleti és filozófiai irányzatok, a francia történetírás, az útleírás, valamint a francia-magyar kapcsolatok történetének megismerésére.

Továbbtanulási lehetőségek : a francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszintű végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek Magyarország, Franciaország és az Európai Unió valamennyi francia irodalmi, nyelvészeti vagy civilizációs doktori (PhD) képzésére, illetve szakirányú továbbképzéseire, elsősorban az alkalmazott nyelvtudományok területén (tolmács- és fordítóképzés, francia, mint idegen nyelv, stb.)

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek : A Szegedi Tudományegyetemen francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon végzők számára a foglalkoztatási igény – a korábbi tendenciák vélhetően csak mennyiségi változásával – mind regionális, mind országos szinten biztosítottnak látszik. A Tanszék és a Budapesti Francia Intézet korábbi felmérései alapján végzett hallgatóink kifejezetten a francia szakos végzettséghez kapcsoló munkát találnak legkésőbb a végzést követő egy év elteltével, és igen gyakori az abszolutórium megszerzése utáni azonnali munkába állás. Míg korábban jellemzően a (köz)oktatási szféra volt legjelentősebb partnerünk, mára az üzleti élet, a versenyszféra is komoly felvevőerő. Ebben fontos szerepet játszik a Dél-Alföldön jelentős mértékben jelenlévő francia üzleti érdekeltség (pl. DÉMÁSZ, ÉGÁZ-DÉGÁZ, CORA, stb.), melyek komoly számban biztosítanak végzett hallgatóinknak nyelvtudást és egyetemi végzettséget igénylő munkakört. E kapcsolat fejlesztése érdekében folytat tanszékünk már BA-szinten is komoly fordítás- illetve szaknyelvi oktatást. Kiemelendő a könyvkiadás területén jelentkező szakemberigény, valamint a különböző országos főhivatalok, uniós szervezetek, illetve azok magyarországi képviseletei (pl. Nemzeti Tempus Iroda) részéről jelentkező szakember-felvétel.

Mivel hallgatóink – a dél-alföldi regionális túlsúly mellett – gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeznek, igen gyakran eredeti lakóhelyükön, illetve a közép-magyarországi régióban, valamint országos főhivatalokban, uniós szervezeteknél, illetve azok magyarországi képviseleteinél kerülnek alkalmazásba. A Szegeden francia-magyar kormányközi együttműködés keretében megvalósuló Biopolisz program szintén magas szintű francia nyelvtudással és civilizációs ismeretekkel, illetve problémamegoldó képességgel rendelkező munkavállalókra tart igényt.

A foglalkoztatási igény néhány példája:

- könyvkiadás: szak- és műfordítók; szerkesztők; szakterminológiában járatos szakemberek;

- szolgáltatói szféra: francia-magyar nyelv és kultúra közötti közvetítésre alkalmas szakemberek;

- külkapcsolati szféra: a két ország kultúráját, kapcsolataik történetét ismerő, magas szintű francia nyelvtudással rendelkező szakemberek;

- közszféra (helyi, regionális, országos és uniós hivatalok vagy azok képviseletei): magas szintű nyelvtudással, kulturális tájékozottsággal, problémamegoldó képességgel rendelkező, a humán szempontok figyelembevételére felkészített szakemberek

- központi uniós hivatalok: magas szintű nyelvtudással, kulturális tájékozottsággal, problémamegoldó képességgel rendelkező, több alkalmazási területen is helytálló („polyvalens”) szakemberek

- kutatói szféra: elmélyült, a magas szakmai és nyelvtudás mellett kritikai attitűddel is rendelkező szakemberek

Elérhetőségek : tanszéki honlap : http://www.arts.u-szeged.hu/francia ;

e-mail : francia@primus.arts.u-szeged.hu