Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Fordító és tolmács mesterképzési szak

Képzési forma: nappali

Képzési idő: 4 félév

Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

A jelentkezés feltételei:

A képzésre bármely alapképzési szakon, valamint bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szakon szerzett diploma birtokában lehet jelentkezni. A nem nyelvszakos diplomával rendelkezők esetében azonban feltétel az államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga megléte az első választott idegen nyelvből (angol, francia, német), valamint az államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte a második választott idegen nyelvből (angol, francia, német).

A képzés célja és a szak leírása:

A program célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyar nyelvre és magyarról idegen nyelvre egyaránt. A képzett fordítók és tolmácsok emellett ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait, továbbá tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, és ennek megfelelően a megszerzett ismeretek birtokában alkalmasak a professzionális interkulturális nyelvi közvetítésre, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek a fordítási és a tolmácsolási tevékenységgel összefüggő sokrétű elméleti, gyakorlati és szakmai ismeretek mellett a forrás- és a célnyelvhez kapcsolódó nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretekkel, valamint alapvető gazdasági, jogi, politikai és európai uniós ismeretekkel is rendelkeznek, továbbá tájékozottak a vonatkozó intézményi, szabványügyi, etikai és protokolláris kérdésekben.

A mesterképzési szakon végzettek képesek többek között professzionális szövegelemzésre és szövegalkotásra (anyanyelven és két idegen nyelven), professzionális szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítésre (fordításra, szakfordításra és tolmácsolásra), fordítástámogató eszközök használatára, fordítási projektek menedzselésére, terminológiai gyűjtemények készítésére, valamint nyelvi és interkulturális tanácsadásra.

Végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– Mesterfokozat

– Okleveles fordító és tolmács

Választható szakirányok:

– Fordítói szakirány (anyanyelv:…; első idegen nyelv:…; második idegen nyelv:…)

– Tolmács szakirány (anyanyelv:…; első idegen nyelv:…; második idegen nyelv:…)


A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

Bevezetés a fordítás elméletébe, bevezetés a fordítás gyakorlatába, bevezetés a tolmácsolás elméletébe, bevezetés a terminológiába, a fordítás nyelvhelyességi kérdései, szakmai intézményrendszer, Európa-tanulmányok

2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:

Általános fordítástechnika első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre; tolmácsolástechnika első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre; számítógépes segédeszközök; terminológia

3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:

– Kötelezően választandó szakirányú modul:

Gazdasági alapismeretek, jogi alapismeretek, nemzetközi szervezetek, protokoll-ismeretek

– Fordítói szakirány:

Szakfordítás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre

– Tolmács szakirány:

Konszekutív tolmácsolás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre

Továbbtanulási lehetőségek:

A különböző felsőoktatási intézményekben kínált szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzések, valamint a fordítástudományi doktori program mellett a mesterképzés elvégzése után továbbtanulni szándékozóknak lehetősége van részt venni az SZTE BTK által működtetett társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési programban, amelynek keretében esti rendszerű képzési formában elsajátítható többek között a szinkrontolmácsolás technikája.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A kétharmad részben gyakorlati foglalkozásokból álló fordító és tolmács mesterképzés az interkulturális nyelvi közvetítői kompetencia kialakítása és fejlesztése révén egy magasan jövedelmező szakmára képezi a hallgatókat. Az interkulturális kommunikáció által fokozottan meghatározott globális gazdasági életben ugyanis kiemelt szerep jut a kvalifikált fordítóknak és tolmácsoknak, akik nélkülözhetetlenek a különböző nemzeti és nemzetközi szervezetek és gazdasági társaságok mindennapi működése szempontjából. Ennek megfelelően egy okleveles fordítónak és tolmácsnak kedvezőek a munkavállalásai esélyei, akár valamelyik európai uniós intézményben vagy egy fordítóirodában kíván elhelyezkedni a végzett hallgató, akár szabadúszó fordítóként, illetve tolmácsként kíván dolgozni.

További információk:

Web: www.arts.u-szeged.hu/ftk

Személyesen: Dr. Dudits András programkoordinátor (dudits@lit.u-szeged.hu)