Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Finnugrisztika MA

Képzési forma, tagozat: teljes idejű, nappali és levelező

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett finnugrisztikai ismereteik birtokában alkalmasak szakterületükön tudományos munka végzésére. Ismerik az uráli/finnugor nyelvek kialakulásának folyamatait, történetileg és társadalmilag változó formáit, valamint a finnugor népek politikai, szociológiai, kulturális, gazdasági és nyelvi helyzetét. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szakképzettség megnevezése: okleveles finnugrisztika szakos bölcsész

A képzés tanterve:

A finnugrisztika mesterszakos képzés alapozó tárgyakra és szakmai törzsanyagra, valamint differenciált szakmai ismeretekre válik szét a következő kreditarányok szerint:

Alapozó ismeretek: 4 kredit

Szakmai törzsanyag: 29 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: 87 kredit

Ebből:

speciális program (Uralisztika szakirány): 57 kredit

szabadon választható tantárgyak: 10 kredit

szakdolgozat: 20 kredit

Főbb tantárgyak: Uráli összehasonlító nyelvészet, Nyelvtipológia, Finn vagy észt nyelv és leíró nyelvtan, Egy kisebb uráli nyelv és leíró nyelvtana (Választható nyelvek: mordvin, nganaszan, vogul, votják), Szakszövegolvasás idegen nyelven

Az Uralisztika szakirány főbb tantárgyai: Uralisztika, Finn vagy észt nyelv és nyelvtörténet, Egy kisebb uráli nyelv és története, Az uráli népek művelődéstörténete, szépirodalma, népköltészete, Harmadik uráli nyelv (Választható nyelvek: észt, finn, mordvin, nganaszan, vogul, votják), Szakmai gyakorlat, Kutatói szeminárium

Továbbtanulási lehetőségek: Az uralisztikai PhD-programban

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A végzett hallgatóknak nem csupán itthon, hanem külföldön is esélye van a szakma művelésére. Az elsődleges cél a kutatói és oktatói utánpótlás képzése. Olyan szakembereket képzünk, akik a kutatói pályán kívül egyéb területeken is egzisztenciát teremthetnek. A képzés során törekszünk arra, hogy a hallgatók olyan tudásban részesüljenek, amelyek a finnugrisztikai ismeretekkel párosulva nem csupán a finnugrisztikán belül nyitnak lehetőséget az elhelyezkedésre. Finnugrista képzettségű szociolingvista, tipológus és lexikográfus a szűkebb szakmán kívül is bekapcsolódhat a kutatómunkába, külö­nös tekintettel arra, hogy a veszélyeztetett nyelvek kutatására egyre szélesebbek a lehetőségek nemzetközi viszonylatban. Végzett hallgatóink közül kerülnek ki a külföldi, nem csak finnugor anyanyelvű országokban dolgozó magyar lektorok. A szakunkon végzett hallgatók finn és észt nyelvi tudása nyelvtanári, fordítói pályára is alkal­massá teszi őket, továbbá arra, hogy ismereteikkel multinacionális cégeknél is elhelyez­kedhes­senek.

A finnugrisztika mesterképzési szakon végzettek alkalmasak általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére, megszerzett ismereteik birtokában az uráli nyelvekkel, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére (kutatóintézeti munka, kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátása művelődési intézményekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylő társadalmi szervezetekben), kisebbségi kérdésekben tanácsadóként tevékenykedni hazai és nemzetközi szervezetekben, intézményekben; politikai, kulturális, gazdasági szakértőként dolgozni hazai és nemzetközi szervezetekben, a finn vagy az észt nyelv magas szintű ismeretét előfeltételező feladatok ellátására, megalapozottan értékelni a szakterületükön folyó tudományos munkát és bekapcsolódni szűkebb szakterületük tudományos életébe (tudományszervezés, pályázati tevékenység, csatlakozás folyamatban levő projektekhez; konferenciákon való részvétel, publikációs tevékenység szakfolyóiratokban), hatékonyan kommunikálni a finnugor nyelvek és kultúrák, illetve a választott szakirány kérdéseiről: különböző szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, szakmai konzultáció mellett egy részterületen önálló kutatásra, publikációra és érett ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására, a szaktudomány eredményeinek és problémáinak megismertetésére a szélesebb közönség számára, szakmai önképzésre legalább egy élő idegen nyelven is.

Elérhetőségek:

Tanszéki honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/finnugor/

Szakfelelős: Dr. Bakró-Nagy Marianne tanszékvezető egyetemi tanár (bakro.marianne@nytud.hu)

Tanulmányi ügyek felelőse: Dr. Mészáros Edit egyetemi docens (medit@hung.u-szeged.hu)