Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Filozófia MA

Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 2 év

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia, etikai és esztétikai gondolkodás és diszkurzusok művelésére, valamint a filozófiai diszciplínák és a kultúra közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai, etikai, esztétikai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait és megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szakképzettség megnevezése: Okleveles filozófia szakos bölcsész

A szakirányú modulok rövid leírása: A Filozófia MA képzésen belül három szakirányú modul indul: 1) filozófia, 2) morálfilozófia és etika, 3) művészetfilozófia. Ezek a kötelező szakmai tantárgyakon túl, a differenciált szakmai ismeretekként választhatóak, és 68 kreditnyi szakirányú tárgyat foglalnak magukba. A három szakirányú modul célja az, hogy folytonosságot biztosítson a mesterképzési szinten is a BA szabad bölcsészet major vagy minor szakján filozófia, etika illetve esztétika szakirányokon végzett hallgatók számára. A szakirányú modulok tartalma a BA képzésben megszerzett ismeretek elmélyítésére irányul.

Főbb tárgyak:

Kötelező tárgyak: Módszertan, Filozófiatörténet I, II, III, Metafizika és ismeretelmélet, Politikai és társadalomfilozófia, Etika és morálfilozófia, Művészetfilozófia.

A filozófia modul tárgyai: Antik filozófiák, Reneszánsz filozófiák, Újkori és felvilágosodáskori filozófiák, A német idealizmus filozófiái, 19. századi filozófiák, 20. századi filozófiák.

Az etika modul tárgyai: Etikatörténet, Alkalmazott etika, Kortárs etikai elméletek, Vallási etikák, Etikai kategóriák

Az esztétika modul tárgyai: Klasszikus esztétikák, Kortárs esztétikák, Műelemzés, Irodalomelmélet, Drámaelmélet, Képelméletek.

Választható tárgyak: Filozófiai problémák, Etikai problémák, Esztétikai problémák, Vallásfilozófia, 20. századi és kortárs filozófiák, Fenomenológia és hermeneutika, Történetfilozófia, Műalkotás és interpretáció

Továbbtanulási lehetőségek:

A Filozófia mesterszak fontos feladata a hallgatók felkészítése a doktori tanulmányokra és kutatásra. Ez elsősorban az SZTE Filozófia Tanszékén működő Filozófia Doktori képzésre irányul, ugyanis a Filozófia Mesterszak szakirányú moduljai megfelelnek a Filozófia Doktori Iskolában működő három alprogramnak: Metafizika és metafizika-kritika, Etika, alkalmazott- és társadalomfilozófia, Esztétika és művészetfilozófia. A Filozófia Mesterszakon megszerzett képesítés után természetesen más hazai és külföldi filozófiai doktori iskolákban is folytathatóak a tanulmányok.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A szűkebb értelemben vett filozófiai szaktudás több rétegben kapcsolódik a magyar tudományos és kulturális élet egészéhez. Sajátos alkalmazási lehetőséget jelentenek a különböző hagyományos és elektronikus médiumok, valamint a közélettel, a politikai szférával összefüggő munkakörök, amelyek filozófiai, politikaelméleti háttértudást feltételeznek. A magas szintű etikai ismeretek hasznosítására egyre nagyobb kereslet mutatkozik a civil és versenyszférában. Ilyen elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak a különböző etikai szakbizottságok, az etikai kódexek megfogalmazására szakosodott társulások, az etikai szakértőket igénylő szakterületek. Az esztétikai ismeretek pedig az esztétikai tárgyú újságírás vagy a művelődésszervezés területén hasznosíthatóak.

Elérhetőség:

Az SZTE BTK Filozófia Tanszék honlapja:

http://www.arts.u-szeged.hu/philo/

E-mail: Dr. Pavlovits Tamás

pavlo@philo.u-szeged.hu