Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Alapképzés

Anglisztika (angol, amerikanisztika szakirány)

Képzési forma, tagozat: alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő: nappali tagozat, levelező tagozat : 6 félév

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Az alapfokozat birtokában az anglisztika alapszakon végzettek képesek:

 • az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére;
 • az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten;
 • az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak alkalmazására;
 • általános szövegek alapszintű fordítására;
 • Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során;


Alkalmasak:

 • megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére;
 • az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben;
 • tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására;
 • az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére.


Rendelkeznek:

 • az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.


A diploma megnevezése:


végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA),

szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész (angol, vagy amerikanisztika szakiránnyal)


Az ideális jelentkező


Tudjon legalább jó középfokú szinten angolul, amelyet a kötelező angol emeltszintű érettségin legalább 60%-os teljesítménnyel igazol., és törekedjen többre, mint hogy csak jól megtanuljon angolul. Az anglisztika alapszak nem felsőfokú nyelviskola, hanem sokoldalú történeti, kulturális és nyelvészeti képzést biztosít, a jelentkezőnek tehát érdeklődést kell mutatnia ezen szaktárgyak iránt is. Az ideális jelentkező fontos tulajdonsága, hogy szeresse az olvasást és lehetőleg már legyen valamennyire olvasott az angol-amerikai irodalomban.


Főbb tárgyak


alapozó ismeretek:
10–12 kreditpont
filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, alapozó elméleti tárgyak

szakmai törzsanyag: 150-170 kreditpont

a) szakmai alapozó modul: 30-40 kreditpont
bevezetés az anglisztikai nyelvi tanulmányokba: nyelvfejlesztés (beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás; nyelvészeti, irodalmi, kulturális, tör­ténelmi és országismereti alapok,

b) választott nyelv speciális ismeretei: 70-80 kreditpont
grammatikai, nyelvelméleti, nyelvtörténeti, alkalmazott nyelvészeti ismeretek; angol nyelvű irodalmak; angol nyelvű népek történelme;

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kreditpont
ca) az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei,
cb) a második szak szakterületi ismeretei.

A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kreditpont.


Szakirányok:
angol, amerikanisztika szakirány


Specializációk:

 • BUSINESS ENGLISH
  A specializáció célja mind elméleti, mind gyakorlati képzés nyújtása azon hallgatók számára, akik általános nyelvi képességeiket/készségeiket szakmai ismeretekkel kívánják bővíteni. Az üzleti világgal kapcsolatos szakmai/szakterminológiai ismereteken túl, a négy alapkészség (írásbeli is szóbeli kommunikáció, hallás utáni megértés, olvasás és szövegértés) folyamatos fejlesztésén van a hangsúly.
 • A FORDÍTÁS/TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI
  A képzés tagolásának hármas struktúrája a képzés három fő irányát jelzi. A cél egyrészt a tolmácsolás és fordítás szempontjából a magyar-angol relációban legfontosabb országok (Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió) társadalmi, politikai, kulturális viszonyainak feltérképezése, másrészt az írásbeli és szóbeli nyelvi megnyilatkozások fejlesztése, harmadrészt pedig a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése és kibontakoztatása.


Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés


A továbblépésre lehetőséget nyújtó mesterszakok az SZTE-BTK-n:

 • Angoltanár,
 • Anglisztika (Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris kultúratudomány szakirány; Angol alkalmazott nyelvészet szakirány; Angol kultúra és társadalom: A társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban szakirány),
 • Amerikanisztika

Az angol szakos diploma birtokában különféle továbbképzésekre van lehetőség. Az Intézet keretében működik a posztgraduális társadalomtudományi és gazdasági szakfordító- és tolmács szakirányú továbbképzés, mely 3 félév alatt (csak szakfordító 2 félév) magas színvonalú szakképesítést ad.

A legkiválóbb hallgatók, akik az anglisztikával, mint tudománnyal kívánnak a jövőben foglalkozni, jelentkezhetnek az államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses doktori képzésre (PhD programok) is. Az Angol-amerikai Intézethez jelenleg három doktori képzési program kapcsolódik: “Angol és amerikai irodalmak és kultúrák”; “Elméleti nyelvészet”; “Angol alkalmazott nyelvészet”. A három éves posztgraduális képzést elvégezve írják meg a hallgatók doktori értekezésüket, melynek megvédése után PhD doktori tudományos fokozat szerezhető.


A szakma szépségei


Az anglisztika igazi interdiszciplináris tudomány és szakma. Művelői a mai kultúra sok-sok területével találkoznak (irodalom, popkultúra, film, PR, üzleti kultúra, stb.), melyet kiegészítenek a nyelvészeti és pedagógiai ismeretek. Ugyancsak nem mellékes szempont, hogy manapság az angol nyelv nélkülözhetetlen az élet bármely területén, az idegenforgalomtól a közlekedésig, a tudománytól a kommunikációig. Az angolszász világ megismerése nemcsak nyelvileg, de fontos ismeretekkel járul hozzá a modern életben való eligazodáshoz.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek


Az angol nyelv 20. századi világméretű elterjedése következtében a társadalmi élet szinte minden területén a legfontosabb idegen nyelvvé vált, amely nélkül ma már lehetetlen bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe. A közel 1 milliárd ember által anyanyelvként, első vagy második idegen nyelvként beszélt angol nyelv ismerete a politikai, gazdasági, kulturális és tudományos életben egyaránt alapkövetelménnyé vált. Amellett, hogy számos nemzetközi szervezet (leg­alább egyik, de többnyire elsődleges) hivatalos nyelve az angol, Magyar­ország nemzetközi kapcsolatainak ugrásszerű növekedésével egyre nagyobb szükség van rá a mindennapi kommunikációban olyan területeken is, ahol eddig ez az igény nem volt általános. Ezeknek az új igényeknek a kielégítéséhez azonban nem elegendő csupán a hagyományos értelemben vett nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás, hanem szükség van arra, hogy olyan idegen nyelveket jól beszélő szakemberek kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik kiválóan ismerik az angol nyelvű országok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, évszázados hagyományait és más fontos jellemzőit, mert csak ezen ismeretek birtokában lesznek képesek arra, hogy a nyelvet az élet bármely területén magas szinten tudják használni.

Természetesen a fenti célok eléréséhez elsődlegesen jól kvalifikált nyelvtanárokra van szükség, akik a közoktatás különböző szintjein adják át megszerzett tudásukat. Ezt a feladatot az anglisztika szakos tanári mesterfokozatú képzésnek kell ellátnia. Ugyanakkor az utóbbi évtizedekben rohamléptekben átalakuló magyarországi (és európai) munkaerőpiac egyre szélesebb körben tart igényt az olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberekre, akik megbízható nyelvtudásuk mellett konkrét, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható kompetenciákkal rendelkeznek. Ilyen felsőfokú szakképzettségű, de nem feltétlenül MA végzettségű szakemberekre van (és lesz) szükség az üzleti élet számos területén, a médiában, a könyvkiadásban, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, az egyre fontosabb szerepet betöltő pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában véve a kulturális életben.


A Szegedre történő jelentkezés előnyei:


A bölcsészettudományi képzési terület ezen klasszikus alapszakján kiváló szakembereink, többségében minősített oktatóink tartanak előadásokat és vezetnek szemináriumokat. Rendszeresen bekapcsolódnak a képzésbe külföldi vendégoktatók is. A tanári szakképzettség megszerzéséhez biztosítani tudjuk a kétszakos kimenetet a mesterképzésből. Ehhez már az első három évben lehetséges a második mester szak előkészítése. Az itteni alapképzések további előnye, hogy lehetőség van a BTK-n belül a mesterképzésre történő továbblépésre.


Részletes információk:

SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

6722 Szeged, Egyetem u.2. Tel.:(62) 544-259