Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás/Tudomány  --  Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

Intézmények közötti kutatócsoportok

Tanszéki kutatócsoportok


Intézmények közötti kutatócsoportok

Kognitív Irodalomelmélet Kutatócsoport

(Az SZTE Germán Filológiai Intézetének, valamint a Göttingeni Georg-August- Universität Deutsches Seminar közös kutatócsoportja)

Szervező egység: SZTE Germán Filológiai Intézet (Német Irodalomtudományi Tanszék ill. Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék)

A kutatócsoport vezetője: Dr. Horváth Márta, horvathmarta8@gmail.com (Szeged); Dr. Katja Mellmann (Göttingen)


A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport egy bilaterális, a német Alexander von Humboldt-Alapítvány által támogatott projekt keretében működik, és a bio-kognitív narratológia viszonylag újnak mondható területével, azon belül pedig a narratív motiváció bio-kognitív alapjaival foglalkozik. Az interdiszciplináris kutatócsoport alapvetően az evolúciós érvelést is alkalmazó kognitív pszichológia, valamint a narratológia eredményeire támaszkodva igyekszik hozzájárulni a fiktív elbeszélő szövegek olvasásának pszichológiai leírásához.

Kutatási témák:

A motiváció narratológiai fogalmának olvasáspszichológiai szempontból történő újraértelmezése, ill. az olvasó azon kognitív mechanizmusainak rekonstrukciója, amelyek antropológiai univerzáliáknak tekinthetők, amennyiben kulturális beágyazottságuktól függetlenül minden olvasó pszichés reakcióiért felelősek.


MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

Szervező egység: SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék

Az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport tagjai: Németh T. Enikő (vezető), Bibok Károly, Nagy C. Katalin, Vecsey Zoltán

A kutatócsoport vezetője:Kertész András akadémikus, Debeceni Egyetem, Német Nyelvészeti Tanszék (andras.kertesz@t-online.hu | honlap: http://web.t-online.hu/andraskertesz/)

Az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport
vezetője:
Németh T. Enikő, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék (nemethen@hung.u-szeged.hu | honlap: http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/nemetht)


Kutatási tevékenység:

A kutatási téma: Adattípusok integrációja az elméleti nyelvészetben

A kutatási téma leírása: A projekt a nyelvtudományi alapkutatások egyik legfontosabb problémájával foglalkozik, azzal, hogy milyen adattípusok alkalmazhatók és milyen módon használhatók fel evidenciaként a nyelvészeti elméletekben. E problematikáról a nyelvtudomány nemzetközi élvonalában éles hangú vita zajlik. A projekt ehhez a vitához kíván hozzászólni általánosítható következtetések levonásával az eltérő adatforrásokból származó adattípusok nyelvészeti feldolgozásának tudománymódszertani alapjaira vonatkozóan a Kertész-Rákosi-féle (2012) p-modell segítségével. A projekt résztvevői az adatintegráció különböző lehetőségeinek és korlátainak számbavétele érdekében esettanulmányok készítenek, hogy megválaszolják, hogy az integrációs lehetőségek milyen mértékben és milyen módon befolyásolják a nyelvészeti hipotézisek plauzibilitását. A Szegedi Munkacsoport tagjai elsősorban a szemantika, a pragmatika és a történeti nyelvészet területén vizsgálják a problematikát.

Kutatási témák:

 • Adattípusok integrációja a pragmatikában
 • Adattípusok integrációja a formális szemantikában
 • Adattípusok integrációja a történeti nyelvészetben
 • Adattípusok integrációja a lexikai pragmatikában


MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

(A Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen fenntartott kutatócsoportja.)

Szervező egység: SZTE Neveléstudományi Intézet

A kutatócsoport vezetője: Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár (csapo@edpsy.u-szeged.hu)

A kutatócsoport holnapja: http://edu.u-szeged.hu/kkcs/

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport kutatási tevékenységet végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, a tudás megszerzését befolyásoló affektív jellemzők vizsgálatát.
A kutatócsoport tevékenysége az iskolai kontextusban végzett longitudinális felmérés köré csoportosul. A kutatások legfőbb célja az olvasás-szövegértés, a matematikai gondolkodás és a természettudományos tudás fejlődésének vizsgálata. Ezt egészíti ki az iskolán kívüli érvényesüléshez szükséges kommunikációs készségek, továbbá néhány, a tudást befolyásoló nem kognitív tényező vizsgálata.

Kutatási témák:

 1. Az iskolában elsajátított tudás szerveződése, a tudás minősége, a tanulás eredményességét meghatározó tényezők elemzése (a tudás ismeret és képesség jellegű komponenseinek, ezek kapcsolatrendszerének vizsgálata)
 2. A tudás képesség jellegű összetevőinek nagymintás mérése, fejlesztő kísérletek lebonyolítása, a tartalomfüggetlen és a tartalomba ágyazott képességfejlesztés módszereinek és eszközeinek kidolgozása


Oktatáselméleti Kutatócsoport

(A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja.)

Szervező egység: SZTE Neveléstudományi Intézet

A kutatócsoport vezetője:Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár (csapo@edpsy.u-szeged.hu)

A kutatócsoport holnapja: http://www.edu.u-szeged.hu/ok/ | http://edia.hu/?q=hu/index

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport kutatásokat végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti különösen a matematikai és a természettudományos műveltség, az olvasás-szövegértés, valamint a tudáselsajátítást befolyásoló kognitív és affektív készségek vizsgálatát. Célja a kutatók és az eredmények alkalmazásában érintett iskolák közötti tartós partnerkapcsolat kiépítése és fenntartása, gyakorlati szakemberek bekapcsolása a kutatómunkába, az eredmények széles körű elterjesztésének segítése, a kutatás, a fejlesztés és a képzés egységének megteremtése. A kutatócsoport a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával Diagnosztikus mérések fejlesztése címmel indított projektet 2009 júliusában. A kutatócsoport feladata a pályázat keretében az általános iskola első hat évfolyamán alkalmazható diagnosztikus mérési rendszer alapjaink lerakása.

Kutatási témák:

 1. Információtechnika az oktatásban és a kutatásban
 2. Longitudinális fejlődésvizsgálat
 3. Hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejlesztése
 4. Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban
 5. A néma értő olvasás készségének fejlesztése
 6. Az Utca Matematikája program 2. és 3. évfolyamon
 7. Az analógiás gondolkodás fejlesztése
 8. Az önszabályozott tanulás fejlesztése
 9. Fogalmi térképek a tanulásban
 10. Projektmódszer alkalmazása
 11. A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1–6. évfolyamokra olvasásból, matematikából és természettudományból, továbbfejlesztése, karbantartása, disszeminációja
 12. A kognitív és affektív készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltárása, tesztcsomagok készítése
 13. Elektronikus diagnosztikus mérési rendszer (eDia) kidolgozása, online feladatbank kiépítése
 14. A diagnosztikus mérésekben feltárt fejlődésbeli lemaradások kompenzálására alkalmas eszközök feltérképezése
 15. Visszajelző rendszerek fejlesztése, iskolákkal való kommunikáció
 16. Rendszermodell kidolgozása teljes fenntartók bevonásával
 17. A hazai és nemzetközi mérési eredmények oktatáspolitikai célú másodelemzése
 18. Mérési stratégiák kidolgozása a természettudományok kutatás-alapú tanulásához


„Persuasionsstile” (nemzetközi nyelvészeti kutatócsoport)

Szervező egység: Hartmut Lenk, PD Dr. phil., Institut für moderne Sprachen / Germanistik / Helsinki Egyetem. Nemzetközi résztvevők: bolgár, finn, lengyel, magyar, német, olasz és svájci kutatók.

Magyar kutatócsoport: az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének munkatársai: Vargáné dr. Drewnowska Ewa tszv. egy. docens és Dr. Kispál Tamás egy. adjunktus

A kutatócsoport vezetője: Vargáné dr. Drewnowska Ewa (e-mail: ewa5drewa@gmail.com)

A kutatócsoport holnapja: http://blogs.helsinki.fi/persuasionsstile-in-europa


A kutatócsoport tevékenysége:

A projekt a perszuázióval, azaz a kommunikációs partnerek befolyásolására szolgáló nyelvi-retorikai eszközökkel foglalkozik. A kutatás első fázisában a kutatócsoport tagjai hét ország napilapjainak, azonos időben (2013. márciusában) megjelent kommentárjait vizsgálják. A hét országban működő kutatócsoport jelenleg a nemzetközi szövegkorpusz összeállításán dolgozik.

Kutatási témák:

A perszuázió vizsgálata napilapok kommentárjaiban


Szociális Kompetencia Kutatócsoport

A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja

A kutatócsoport vezetője: Dr. Zsolnai Anikó, hab. egyetemi docens (zsolnai@edpsy.u-szeged.hu)

A kutatócsoport honlapja: http://www.edu.u-szeged.hu/szkk/

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport célja a szociális kompetencia interdiszciplináris (pszichológiai, idegélettani, biológiai, pedagógiai és szociológiai) vizsgálata. Ezen belül a szociális kompetencia fejlődését meghatározó tényezők (kulturális, családi, iskolai, kortársi); a különböző szociális készségek és képességek fejlődésének és fejlesztési lehetőségeinek; a szociális és egyéb motívumok működésének; a szülői, elsősorban az anyai viselkedés befolyásoló hatásának; az érzelmi, az interkulturális és a szociális kompetencia összefüggéseinek a vizsgálata.

Kutatási témák:

 1. A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban
 2. A szociális kompetencia különböző összetevőinek iskolai fejlesztését elősegítő programok elméleti koncepciójának kidolgozása, empirikus vizsgálatok végzése pedagógusok és diákok körében.
 3. Óvodás korú gyermekek szociális kompetenciájának jellemzői – agresszív és proszociális viselkedés
 4. A szociális kompetencia néhány – szociális, érzelmi és kognitív – összetevőjének és kapcsolataik fejlettsége és fejlődése
 5. A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói
 6. A szociális kogníció idegtudományi alapjai
 7. A stresszel való megküzdés serdülőkorban
 8. Tervezés és döntés serdülőkorban
 9. Énkép és önértékelés serdülőkorban


Vallástudomány magyarországi története

Szervező egység: Vallástudományi Tanszék

A kutatócsoport vezetői: Máté-Tóth András SZTE, Sarnyai Csaba Máté KRE (sarnyaim@rel.u-szeged.hu)


A kutatócsoport tevékenysége:

A magyarországi, magyar nyelvű vallástudományi művek feltárása, a legfőbb szerzők felkutatása, műveikből jellemző részletek kiemelése és ezekből szöveggyűjtemény összeállítása.Tanszéki kutatócsoportok

Apertúra Filmelméleti Műhely

Szervező egység: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

A kutatócsoport vezetői: Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com) és Török Ervin (et51@yahoo.com)

A kutatócsoport honlapja: http://vizkult.hu/kutatas/apertura-filmelmeleti-muhely-afm

A kutatócsoport tevékenysége:

A filmelmélet, a kritikai elméletek és a vizuális kultúra metszéspontján létrejött interdiszciplináris kutatási műhely az Apertúra online folyóirat (www.apertura.hu) hátterében működő kutatásokat fogja össze. Több okunk is van arra, hogy kijelenthessük: a kortárs filmelmélet olyan pontra érkezett, ahol újra kell gondolni a tudományterületet mozgató előfeltevéseket és megközelítési módokat. Az új digitális médiumok megjelenése, a befogadói, terjesztői, felhasználói szokások megváltozása, a néző kognitív tevékenységére vonatkozó új elgondolások mind szükségessé teszik, hogy felülvizsgáljuk azokat a premisszákat, melyek megteremtették a film tudományos vizsgálatának alapjait a ’70-es években. A formálódó, átalakulásban lévő kérdésfeltevések teszik izgalmassá a terület beható tanulmányozását.

Kutatási témák:

 1. a medialitás-intermedialitás kérdése
 2. a nézőszubjektum megalkotottsága, a vizuális mező felosztása
 3. a történetmondás filmi megvalósulásának szabályszerűségei
 4. korai és klasszikus filmelmélet
 5. magyar filmelméleti hagyományok
 6. hang-kép-szöveg viszonyok


Szegedi Irodalomelméleti Műhely

Szervező egység: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

A kutatócsoport vezetője: Török Ervin (et51@yahoo.com)

A kutatócsoport honlapja: http://vizkult.hu/kutatas/szegedi-irodalomelmeleti-muhely-szim

A kutatócsoport tevékenysége:

A SZIM célja elsősorban az intermedialitás, a vizualitás, és a narráció fogalmainak irodalom- és filmelméleti, valamint műfajtörténeti körüljárása. Mivel a kurrens elméleti diskurzusokban az intermedialitás tárgyalásakor fontos szerepet kapnak a társadalmi és kulturális diskurzusok különböző gender, test-, és szubjektumelméleti problémái, a SZIM nagy hangsúlyt helyez az ún. poszthumán diskurzusok vizsgálatára.
Továbbá a SZIM kitér a populáris kultúra irodalmi és filmes műfajainak (pl. cyberpunk, krimi és bűnügyi történetek, ponyvairodalom) tanulmányozására.

Kutatási témák:

 • intermedialitás
 • vizuális narráció
 • irodalmi narráció
 • poszthumán elméletek
 • test- és szubjektumelméletek
 • populáris kultúra