Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek  --  MA felvételi  --  Mesterszakok felvételi vizsgakövetelményei  --  Tanári mesterszakok felvételi vizsgakövetelményei

Tanári mesterszakok felvételi vizsgakövetelményei

Angoltanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi beszélgetés


Az angoltanári felvételi vizsga angol nyelvtudást és angol nyelvtanári pályaalkalmasságot mérő szóbeli vizsgából áll.


Filozófiatanár és Etikatanár


Nappali tagozat


Felvételi vizsga: felvételi beszélgetés


A felvételi elbeszélgetésen nem történik tudás tételes számonkérése vagy ellenőrzése. Az elbeszélgetés célja a felvételizők általános műveltségének, szakmai kompetenciáinak, valamint motiváltságának felmérése. A beszélgetés alapját a felvételizők korábbi egyetemi vagy főiskolai képzése során megírt szakdolgozata képezi. Ezért kérjük, hogy a szakdolgozatok egy kinyomtatott példányát hozzák magukkal a felvételire


Franciatanári


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés

A jelölt motivációját, szóbeli kifejezőkészségét felmérő felvételi elbeszélgetés francia nyelven


Latintanári


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi beszélgetés

Szóbeli: latin nyelvi ismeretek, és társalgás nyelvi és kultúrtörténeti kérdésekről.


Magyartanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés

A szóbeli vizsga: a magyar és a világirodalomban, valamint a nyelvészetben való jártasságra, olvasottságra, kreatív gondolkodásra figyelő beszélgetés.


Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés

A kommunikáció- és médiatudomány, valamit a filmelmélet és filmtörténet alapvető ismereteinek számonkérése.


A felvételi vizsgára való felkészülést segítő olvasmányok:

  1. Jostein Gripsrud: Médiakultúra, médiatársadalom. Új Mandátum K. Bp. 2007.
  2. Roger Silverstone: Miért van szükség a média tanulmányozására? Akadémiai K. 2008.
  3. Bazin, André: Mi a film? Szerk. Zalán Vince. Budapest, Osiris, 2002.
  4. Thompson, Kristin - Bordwell, David: Filmtörténet. Budapest, Palatinus, 2007.
  5. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Ford. Pócsik Andrea. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996.

Némettanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A jelentkező a vizsgára hozza magával szakdolgozatát, valamint – amennyiben rendelkezik vele – az általa legjobbnak ítélt szemináriumi dolgozatát.


A szóbeli követelmények rövid leírása: Az ideális jelentkező képes német nyelven magas szinten kommunikálni általános és a BA képzés anyagát alkotó szakmai témakörökben egyaránt.


Olasztanár


Nappali és levelező tagozat

Írásbeli felvételi vizsga nincs, a jelölttől a szóbeli elbeszélgetésre korábbi írásbeli munkáját kérjük elhozni betekintésre: pl. a BA-n készített szakdolgozatát, házidolgozatát, tanulmányát.

A felvételi szóbeli elbeszélgetés – a nyelvi és szakmai kompetenciavizsgálat − olasz nyelven folyik, az olasz irodalom és művelődés nagy korszakairól, kiemelkedő, ismert személyiségeiről, és a jelenkori olasz civilizáció különböző területeiről is, a gasztronómiától a futballig. Célunk felmérni a jelölt olasz nyelvismeretét, általános tájékozottságát az olasz művelődés és az ország ismerete területén is.

A felvételi elbeszélgetésen tájékozódni kívánunk a jelölt tanári pályával kapcsolatos motivációjáról, a nyelvtanári munkáról alkotott elképzeléseiről, saját nyelvtanulói tapasztalatairól is.


Orosztanár


Nappali és levelező tagozat

Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A részben orosz nyelvű vizsga a klasszikus és modern orosz irodalom és kultúra legfontosabb jelenségeiről, irányzatairól és kiemelkedő alkotóiról, valamint a mai orosz nyelv grammatikai rendszeréről (fonetika, morfológia, szintaxis), amely egyúttal a jelentkező nyelvoktatáshoz szükséges készségeinek felmérésére is szolgál


Pedagógiatanári, Pedagógiai értékelés és mérés tanára (nappali tagozat), Tantervfejlesztő tanár (nappali és levelező tagozat)


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A felvételi keretében a jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek, amelyre maximum 70 pontot szerezhetnek. A szóbeli vizsgán a felvételizőnek önálló szóbeli előadást kell tartania egy, a korábbi tanulmányai alapján a legfontosabbnak ítélt pedagógiai témakörről három, általa kiválasztott szakirodalmi forrás alapján, továbbá válaszolnia kell a bizottság tagjainak az előadásával kapcsolatos kérdéseire.


Spanyoltanári


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetésből áll, mely a hispán kultúra, irodalom, történelem, civilizáció témaköreit öleli fel.


Szerb- és nemzetiségiszerb-tanár


Nappali tagozat

Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


Szóbeli követelmények:

Középszintű nyelvtudás. Alapvető általános nyelvészeti ismeretek. A szerb nyelv fonológiai rendszerének, morfológiájának, szintaxisának középszintű ismerete. Alapvető irodalomtudományi ismeretek. A szláv nyelvű irodalmak és kultúrák alapszintű ismerete. A szerb irodalom és kultúra középszintű ismerete.


Történelemtanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A szóbeli vizsga: egy szakmai elbeszélgetés, amelynek során a jelentkezőnek a történettudomány, illetve azon belül a szűkebb érdeklődési köréhez kapcsolódóan kell a kompetenciáit ( lényeglátás, összefüggés felismerés, szakszerű magyarázat stb.) és a megfelelő tárgyi ismeret meglétét bizonyítania. A szóbeli vizsga elsősorban a jelölt verbális képességeit, gondolkodásmódját, illetve történelmi tájékozottságát hivatott feltárni, különös tekintettel a különböző történeti források ismeretére és azok használatára.